CHARACTERISTICS OF SEDIMENT DISTRIBUTION AND PROSPECTS OF MARINE PLACERS IN SHALLOW COASTAL WATERS OF BINH DINH PROVINCE

Trinh The Hieu, Nguyen Dinh Dan
Author affiliations

Authors

  • Trinh The Hieu Institute of Oceanography, VAST, Vietnam
  • Nguyen Dinh Dan Institute of Oceanography, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/4A/13635

Keywords:

Sediment distribution, heavy mineral, placer, shallow coastal water, Binh Dinh.

Abstract

This paper presents characteristics of distribution of sediment types in shallow coastal waters (0–50 m water) in Binh Dinh province. The results show that sediments of the surface layer of the studied area have a rather complicated distribution, reflecting many sedimentation periods, in which the sandy sediment type is predominant. They consist of eight types of sediment and are divided into five major zones of sediment from the shore to the corresponding depths: From shore to 5 m, 6–24 m, 31–33 m, 35–47 m, and from 47 m or more. The paper also outlines the heavy mineral prospects contained in the sediments, including: Ilmenite, rutile, zircon, anatase, monazite, magnetite. Heavy minerals are concentrated mainly in the grain size from 0.125–0.25 mm, among which ilmenite is predominant with content in the heavy range of 65.5–83.43% and is mainly distributed in the type of fine sand deposits at depths from 5 m to 24 m. Based on that, it is possible to delineate five prospective areas within the study area.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Thị Kim Hoàn, 1985. Khoáng sản sa khoáng ven biển Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 171.

Trần Nghi, Nguyễn Biểu, Bùi Công Quế, 1996. Quy luật phân bố sa khoáng biển trong trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 237, Tr. 29–34.

La Thế Phúc, Đỗ Thị Hòa Lan, Đỗ Vân Thanh, 1996. Nguồn cung cấp quặng sa khoáng biển ven bờ (0–50 m nước) miền Trung Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 237, Tr. 25–28.

Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Đào Mạnh Tiến, Dương Văn Hải, Lê Văn Học, Lê Anh Thắng, 2009. Một số kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản vùng biển nông Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 315.

Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Trọng Bộ, Văn Đức Nam, 2011. Đánh giá triển vọng sa khoáng đáy biển vùng biển Việt Nam (0–100 m) nước và định hướng điều tra - khai thác. Tạp chí Địa chất, Số 327.

Đào Mạnh Tiến, Dương Văn Hải, Lê Văn Học, Văn Trọng Bộ, Trần Nghi, Ngô

Quang Toàn và nnk., 2010. Một số phát hiện mới về khoáng sản ven biển và biển Bình Thuận. Hội nghị khoa học Địa chất - Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam, Tr. 832–838.

Nguyễn Văn Quý, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Vẻ, 2013. Đặc điểm phân bố và dự báo khoáng sản rắn, vật liệu xây dựng vùng ven biển và biển miền Trung đến độ sâu 200m nước. Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ II, Tr. 540–553.

Trịnh Thế Hiếu, 2002. Về tiềm năng khoáng sản rắn vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, Tập XIII, Tr. 63–73.

Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, 2010. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Quy Nhơn, Bình Định. Hội nghị khoa học Địa chất - Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam, Tr. 306–313.

Phạm Thị Nga, Lê Văn Học, Nguyễn Duy Duyến, Trình Văn Thư, 2016. Đặc điểm phân bố nguyên tố titan trong trầm tích tầng mặt biển Việt Nam từ 0–100 m nước. Tạp chí Địa chất, Số 360.

Hoàng Văn Long, Vũ Trường Sơn, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Trịnh Thanh Trung, Trần Thị Oanh, 2016. Đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích tầng mặt đáy biển ven bờ tỉnh Bình Định. Tạp chí Địa chất, Số 355.

Quy phạm Nhà nước, 1983. Quy phạm Điều tra tổng hợp biển, 1983. QPVN 24–81.

Downloads

Published

14-03-2019

How to Cite

Hieu, T. T., & Dan, N. D. (2019). CHARACTERISTICS OF SEDIMENT DISTRIBUTION AND PROSPECTS OF MARINE PLACERS IN SHALLOW COASTAL WATERS OF BINH DINH PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(4A), 33–42. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/4A/13635

Issue

Section

Articles