Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do

Nguyen Dong Anh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10473 Display counter: Abstract : 73 views. PDF : 47 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn