Vol. 5 No. 3 (1983)

Published: 30-09-1983

Research Article

 • Về các hệ cơ học bảo toàn có chứa tọa độ ấn suy rộng
  Nguyen Dong Anh
  3-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10432
 • Về định lý tồn tại nghiệm bài toán biên của lý thuyết dẻo đối với quá trình biến dạng có độ cong trung bình
  Dao Huy Bich
  8-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10433
 • Tính cọc mềm chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng, đông trong nền nhiều lớp bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp
  Phan Dung
  18-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10434
 • Lower bound on the small displacements of impulsively loaded rigid-plastically anisotropic structures
  Vu Van The
  25-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10435