Tính toán một số đặc trưng cơ bản của rối trong các bài toán ứng dụng của lý thuyết lớp biên khí quyển

Le Dinh Quang

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1982 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn