Vol. 4 No. 3 (1982)

Published: 30-09-1982

Research Article

 • Generalizeo - diffusive theory of solid mixtures. II. Thermo - elastic compozite
  Trương Minh Chanh
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10460
 • Self- excited oscillation under the influence of non - linear frictions
  Nguyen Van Dao
  7-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10461
 • One-dimensional model for the computation of unsteady salinity intrusion in a river
  Nguyen Van Diep, Nguyen Tat Dac, Tran Ngoc Duyet
  1-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10462
 • The influence of random excitation on parametric oscillations of nonlinear system with one degree of freedom
  Dang Huu Thinh
  16-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10463
 • Tính toán một số đặc trưng cơ bản của rối trong các bài toán ứng dụng của lý thuyết lớp biên khí quyển
  Le Dinh Quang
  22-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10464
 • Bài toán giảm chấn tối ưu của hệ ba khối lượng chịu kích động ngẫu nhiên
  Nguyen Thi Trung
  25-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10465