ENGINEERING GEOLOGICAL ANALYSIS FOR LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN GIA NGHIA VOLCANOUS AREA, DAK NONG PROVINCE, VIETNAM

Nguyen Huy Tin, Nguyen Viet Ky

Abstract


Phân tích điều kiện địa chất công trình để xây dựng bản đồ nhạy cảm trượt lở khu vực Gia Nghĩa,
tỉnh Đăk Nông, Việt Nam

Trên cơ sở các số liệu thu thập và tài liệu khảo sát thực tế tại khu vực Gia Nghĩa, Đăk Nông, các tác giả đã tạo 6 lớp chuyên đề gồm: góc dốc, cao độ, khoảng cách tới các sông, khoảng cách tới các miệng núi lửa, thạch học và đất. Bằng phương pháp chồng lớp định tính đã thành lập bản đồ nhạy cảm lở đất. Trên bản đồ này đã vạch ra 5 vùng nhạy cảm khác nhau: rất thấp, thấp, vừa phải, cao và rất cao. Kết quả được kiểm chứng bằng cách so sánh với các điểm lở đất trong quá khứ cho thấy có 11/16 điểm trong quá khứ nằm trong vùng nhạy cảm cao và rất cao.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/34/2/2454 Display counter: Abstract : 27 views. PDF : 31 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)