Vol. 14 No. 3 (1992)

Published: 30-09-1992

Research Article

 • Thermal-hydraulic analysis of a research reactor on personal computer with TARR code
  Ngo Huy Can, Nguyen Manh Lan, Tran Van Tran
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10233
 • On the vibration of the block base under many parallel plane mechanisms
  Nguyen Van Khang
  6-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10234
 • Optimal control of systems with time delays
  Nguyen Nhat Le
  13-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10235
 • Một phương pháp giải bài toán ổn định động của công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hạn hữu
  Le Van Mai
  20-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10236
 • Numerical calculation of the transverse vibrations of the multispan beams for moving load
  Do Xuan Tho, Nguyen Van Khang
  26-33

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10237