Vol. 11 No. 2 (2011)

Published: 30-06-2011

Articles

 • TRIỂN VỌNG HYDRAT KHÍ GAS (HG) Ở SƯỜN LỤC ĐỊA TÂY VÀ TÂY NAM BIỂN ĐÔNG
  Nguyễn Biểu, Cù Minh Hoàng, Nguyễn Thế Tiệp, Vũ Trường Sơn
  1-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/369
 • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2008
  Đỗ Công Thung, Nguyễn Đăng Ngải, Lê Thị Thúy
  23-34

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/370
 • KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM
  Nguyễn Đăng Ngải
  35-47

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/371
 • TÌNH HÌNH Ô NHIỄM DẦU TRONG NƯỚC DẢI VEN BỜ VIỆT NAM
  Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu
  49-65

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/372
 • CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM
  Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung
  67-78

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/373
 • ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM
  Chu Mạnh Trinh
  79-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/374