CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Minh Huyền Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  • Đỗ Công Thung Viện Tài nguyên và Môi trường biển

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/373

Abstract

Bài báo này là một phần nội dung nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam”, mã số ĐTĐL.2009G/10  nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc lượng giá kinh tế các tổn thất tài nguyên môi trường do sự cố ô nhiễm dầu tác động lên các hệ sinh thái biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong việc định giá thiệt hại, cách phân loại mức độ ô nhiễm đóng vai trò quan trọng, nó giúp ta định hướng và ước tính tổn thất gần với thực tiễn hơn.

Bài báo cũng giới thiệu một số phương pháp lượng giá kinh tế cơ bản thường được sử dụng như: Phương pháp giá thị trường (makert price method), Phương pháp chi phí du lịch (Travel Cost Method - TCM), Phương pháp thay đổi năng suất (productivity change method), Phương pháp tiếp cận chi phí sức khoẻ (Cost of illness), Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contigent Valuation Method - CVM), Phương pháp phân tích nơi cư trú tương đương- (Habitat equivalency analysis - HEA) và  Phương pháp điều tra nhân dân.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

03-01-2012

How to Cite

Minh Huyền, N. T., & Thung, Đỗ C. (2012). CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(2), 67–78. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/373

Issue

Section

Articles