BIODIVERSITY AND CHARACTERISTICS OF CORAL REEF COMMUNITIES IN LY SON MARINE PROTECTED AREA, QUANG NGAI PROVINCE

Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long, Hua Thai Tuyen, Phan Kim Hoang, Thai Minh Quang
Author affiliations

Authors

  • Hoang Xuan Ben Institute of Oceanography, VAST
  • Nguyen Van Long Institute of Oceanography, VAST
  • Hua Thai Tuyen Institute of Oceanography, VAST
  • Phan Kim Hoang Institute of Oceanography, VAST
  • Thai Minh Quang Institute of Oceanography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8784

Keywords:

Coral reefs, biodiversity, Marine Protected Area, Ly Son.

Abstract

The result of investigation during September and October 2015 and review of previous studies showed that 224 stony coral species, 232 coral reef fish species, 88 Mollusca and Echinoderm were found in Ly Son Marine Protected Area. The biodiversity of coral reef communities was at medium level compared with other MPAs. The coverage of stony coral and soft coral was 6.1% ± 4.2 SD and 5.6% ± 5.0 SD, respectively. The density of coral reef fishes averaged 121 ± 74.4 SD Ind./100 m2 and this density mainly focused on small size group (< 10 cm) which ocupied 69.6% of total density. The average density of macro-invertebrates was 45 ± 3.0 SD Ind./100 m2 that depended on the Echinoderm group (more than 85% of total density). The coverage of living coral was considered the lowest meanwhile the density of coral reef fishes and macro-invertebrates was at medium level compared with other MPAs. Our result showed that there were two distinguished assemblages of coral reef communities. The charateristics of coral reef fishes and macro-invertebrates communities showed the resemblance in terms of distribution in most of the study sites meanwhile the coral community revealed the separation between two types of communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Lê Như Hậu, Bùi Minh Lý, Trần Quang Thái, Võ Thành Trung, Ngô Thanh Trúc, Vũ Thị Mơ, 2010. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. Tr. 248-253.

Nguyen Huu Dai, 2002. Characterization of seagrass in Ly Son island. Report for UNEP/GEF Project: “Reversing environmental degradation trends in the South China Sea (Bien Dong Sea) and Gulf of Thailand”, 6 p.

Vũ Thanh Ca, Phạm Văn Hiếu, Cao Văn Lương, Đàm Đức, 2011. Áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá định lượng tiềm năng bảo tồn hệ sinh thái cỏ biển ở ven bờ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 11 (4), 47-56.

Nguyễn Hữu Đại và Phạm Hữu Trí, 2001. Nguồn lợi rong biển đảo Lý Sơn. Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 11. Tr. 121-134.

Đàm Đức Tiến, Lê Thanh Sơn, Vũ Thanh Ca, 2011. Thành phần loài và phân bố của rong biển quần đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 11(3), 57-69.

Lê Như Hậu, Võ Thành Trung, Võ Xuân Mai, Trần Quang Thái và Trần Văn Huynh, 2014. Mùa vụ rong mơ ở tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở khoa học cho việc khai thác hợp lý. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn, 9, 72-79.

Đỗ Thanh An, Đỗ Văn Khương, Đỗ Anh Duy, 2014. Thành phần loài, phân bố, sinh khối động vật thân mềm (lớp: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) vùng rạn san hô tại 19 đảo khảo sát thuộc vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4), 358-367.

Latypov, Y. Y., 1997. Coral Reefs of the Gulf of Tonkin. Vestnik DVO RAN, (2), 92-98.

Nguyễn Văn Hiếu và Đỗ Văn Khương, 2013. Đa dạng quần xã san hô cứng và hiện trạng rạn san hô tại 19 đảo khảo sát thuộc vùng biển Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tr. 323-337.

Hoang Xuan Ben, Dautova, T. N., 2010. Soft corals (Octocorallia: Alcyonacea) in Ly Son island, the central of Vietnam. Journal of Marine Science and Technology, 10(4), 39-49.

Võ Điều, Trần Xuân Giàu, Trần Thị Thúy Hằng, 2014. Nghiên cứu khu hệ cá rạn vùng biển ven đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa

học, 71(2), 85-91.

Nguyễn Văn Long, 2016. Hiện trạng và biến động quần xã cá rạn san hô ở khu Bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 22, Tr. 111-125.

English, S. S., Wilkinson, C. C., and Baker, V. V., 1997. Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science, 390 p.

Hodgson, G., and Waddell, S., 1997. International reef check core method. University of California at Los Angeles, 76 p.

Carcasson, R. H., 1977. A Field Guide to the Coral Reef Fishes of the Indian and Western Pacific Oceans. London: Collins, 320 p.

Randall, J. E., Allen, G. R., and Steene, R. C., 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. 506 p.

Myers, R. F., 1991. Micronesian reef fishes: a practical guide to the identification of the coral reef fishes of the tropical Central and Western Pacific. 298 p.

Kuiter, R. H., 1992. Tropical reef fishes of the West Pacific, Indonesia and adjacent waters. PT Gramedia Pustaka Utama, Indonesia. 313 p.

Gerald, A., Roger, S., Paul, H., and Ned De, L., 2003. Reef Fish Identification, Tropical Pacific. New World Publications, Inc., 457 p.

Veron, J. E. N., and Wallace, C. C., 1984. Scleractinia of Eastern Australia, Part V. Family Acroporidae Australian Institute of Marine Science Monograph Series 6. 159 p.

Veron, J. E., 2000. Corals of the World, vol. 1-3. Australian Institute of Marine Science, Townsville, 295.

Wallace, C., 1999. Staghorn corals of the world: a revision of the genus Acropora. CSIRO publishing. 421 p.

Wallace, C. C., and Wolstenholme, J., 1998. Revision of the coral genus Acropora (Scleractinia: Astrocoeniina: Acroporidae) in Indonesia. Zoological Journal of the Linnean Society, 123(3), 199-384.

Hoeksema, B. W., 1989. Taxonomy, phylogeny and biogeography of mushroom corals (Scleractinia: Fungiidae). Zoologische

Verhandelingen, 254(1), 1-295.

Colin, P. L., and Arneson, C., 1995. Tropical pacific invertebrates. Coral Reef Foundation, Coral Reef Press, Beverly Hills. 296 p.

Gosliner, T., Behrens, D. W., and Williams, G. C., 1996. Coral reef animals of the Indo-Pacific: animal life from Africa to Hawaii exclusive of the vertebrates. Sea Challengers.

Clarke K. R, Gorley R. N., 2006. PRIMER v6: PRIMER-E Ltd, Plymouth, England.

Nguyễn Văn Long, 2009. Cá rạn san hô ở vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(3), 38-66.

Võ Sĩ Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Huy Yết và Nguyễn Văn Long, 2005. Hệ sinh thái rạn san hô biển Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 212 tr.

Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng, Nguyễn An Khang, Nguyễn Xuân Hòa, Hứa Thái Tuyến, 2007. Đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật rạn san hô vùng biển Phú Quốc. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học quốc gia “Biển Đông-2007”. Tr. 291-306.

Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến, 2010. Động vật không xương sống kích thước lớn trên rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 10(4), 51-66.

Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn, Phan Kim Hoàng, 2013. Biến động độ phủ và khả năng thích ứng của quần xã san hô sống ở khu Bảo tồn biển Núi Chúa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn, 218 - 223.

Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến, Phan Kim Hoàng, Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn, 2015. Hiện trạng, xu thế và khả năng phục hồi đa dạng sinh học rạn san hô ở vịnh Nha Trang. Tuyển tập Nghiên cứu

biển, 21(2), 176-187.

Downloads

Published

30-06-2018

How to Cite

Ben, H. X., Long, N. V., Tuyen, H. T., Hoang, P. K., & Quang, T. M. (2018). BIODIVERSITY AND CHARACTERISTICS OF CORAL REEF COMMUNITIES IN LY SON MARINE PROTECTED AREA, QUANG NGAI PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(2), 150–160. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8784

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>