SOME RESULTS ON MODEL OF REHABILITATION AND MANAGEMENT OF MULTI - SPECIES MANGROVES AT THUY TRIEU LAGOON, KHANH HOA PROVINCE

Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Trung Hieu, Nguyen Xuan Hoa
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Thi Thanh Thuy Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen Nhat Nhu Thuy Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen Trung Hieu Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen Xuan Hoa Institute of Oceanography-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/4/7687

Keywords:

Model, rehabilitation, management, Thuy Trieu, multi-species mangroves.

Abstract

Model of rehabilitation and management of multi-species mangroves has been deployed at both aquaculture area and tidal flat of Thuy Trieu lagoon into which the waste sources from the inland discharged directly. Mangrove propagules including Rhizophora apiculata, R. mucronata and Bruguiera gymnorrhiza were collected at the lagoon and planted directly
(10,000 propagules/ha) at both areas. Seeds of Avicennia alba and A. marina, which were also picked at the lagoon, were cultivated into 1 year seedlings before being planted at the tidal flat (6,700 seedlings/ha). With techniques used and co-management mechanism based on the community, determinants for successfulness of the model were confirmed, especially multi-species planting and voluntary direct participation of the shrimp farmers and the Khanh Hoa Sugar factory in the whole stages from site selection to care and management of the restored mangrove areas. After 20 months of planting, the population of the multi-species of mangroves grew well at both areas, in which R. apiculata had a height of 91.47 cm and survival rate of 80.33% in the aquaculture area; a height of 121.44 cm and survival rate of 88% in the tidal flat. After 7 months of planting at the tidal flat, A. alba had a height of 77.69 cm and survival rate of 96%.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Hồng Hạnh, Mai Sỹ Tuấn, 2008. Vai Trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong việc tích lũy cacbon giảm hiệu ứng nhà kính. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh, 26-27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 39-49.

Phan Nguyên Hồng (chủ biên), 1997. Vai trò của rừng ngập mặn Việt Nam - Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. 224 tr.

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều (tỉnh Khánh Hòa). Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ năm. Hà Nội 18/10/2013. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 488-496.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(4): 397-405.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Xuân Hòa, 2014. Một số giải pháp quản lý bền vững rừng ngập mặn và thảm vỏ biển khu vực đầm Thủy Triều. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4): 392-397.

Masoud T. S. and Robert, G. W., 2000. Sustainable use and conservation management of mangroves in Zanzibar, Tanzania. Proceedings of an International Workshop: Asia - Pacific cooperation on research for conservation of mangroves. 26-30 March, 2000, Okinawa, Japan. 242-255.

Quản Thị Quỳnh Dao, Trần Thị Mai Sen, 2008. Hướng tới sự đồng thuận trong kế hoạch hóa quản lý thông qua sự tham gia của cộng đồng địa phương ở khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh, 26-27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 183-189.

Kathiresan, K., 1998. India: A pioneer in mangrove research, too!. An anthology of Indian mangroves (A commemorative volume on the Golden Jubilee of India's independence)., 15-19.

Ngô Thanh Song, Trương Xuân Đưa, Nguyễn Thị Liên, 2008. Công tác phục hồi rừng ngập mặn và hỗ trợ kinh tế cho người quản lý bảo vệ rừng tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh, 26-27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 95-99.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Nghĩa, Đỗ Kim Tâm, Trần Minh Châu, Huỳnh Hữu To, Nguyễn Quang Của, 2008. Hiện trạng phục hồi và quản lý rừng ngập mặn ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh, 26-27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 129-139.

Downloads

Published

30-12-2016

How to Cite

Thuy, N. T. T., Thuy, N. N. N., Hieu, N. T., & Hoa, N. X. (2016). SOME RESULTS ON MODEL OF REHABILITATION AND MANAGEMENT OF MULTI - SPECIES MANGROVES AT THUY TRIEU LAGOON, KHANH HOA PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 16(4), 437–444. https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/4/7687

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>