Recent geodynamic characteristics of the Southern Central coast and the relations with geological hazards

Bui Nhi Thanh, Nguyen Van Luong, Duong Quoc Hung, Nguyen Van Diep, Mai Duc Dong
Author affiliations

Authors

  • Bui Nhi Thanh Institute of Marine Geology and Geophysics , VAST, Vietnam
  • Nguyen Van Luong Vietnam Geophysical Science and Technology Association, Hanoi, Vietnam
  • Duong Quoc Hung Institute of Marine Geology and Geophysics , VAST, Vietnam
  • Nguyen Van Diep Institute of Marine Geology and Geophysics , VAST, Vietnam
  • Mai Duc Dong Institute of Marine Geology and Geophysics , VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14520

Keywords:

Recent geodynamic, displacement velocity, Southern Central coast of Vietnam.

Abstract

Recent geodynamic characteristics of the Southern Central coast are analyzed on the basis of vertical and horizontal displacement velocities along active fault zones. The horizontal displacement velocity varies in magnitude from this fault system to another fault system, from 0.11–0.3 mm/year on the strike-slip - normal faults to 0–0.058 mm/year on the strike-slip faults and normal faults. The subsidence velocity changes complicatedly, different from one fault to another fault, depending on the mechanism of faults. On the continental shelf, most of the values of high subsidence’s velocity are related to the normal and strike-slip faults. Subsidence activities make the sea level increase highly, the subsidence activity makes the sea level rise at structures that fall close to the shore, reach about 0.2–0.48 mm/year in late Pleistocene - Holocene. The increase of sea level directly affects the intensity of erosion, flood, salinity and land loss events in coastal lowlands. Slippage of the seabed, earthquakes, volcanoes are geological hazards directly related to the geodynamic regime of the Southern Central coast.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp, 2013. Trường ứng Trường ứng suất kiến tạo và chuyển động kiến tạo hiện đại khu vực đông nam thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 35(1), 1–9.

Lê Duy Bách và Trần Văn Trị, 2000. Chương 3, Kiến tạo. Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phan Trọng Trịnh, 2015. Gradient kiến tạo hiện đại khu vực Ninh Thuận và lân cận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(3), 209–224.

Lê Huy Minh, Frédéric Masson, Alain Bourdillon, Rolland Fleury, Jar-Ching Hu, Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, 2013. Chuyển động hiện đại vỏ Trái đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ II, Hà Nội-Hạ Long, 10-12/10/2013. Tr. 695–710.

England, P., and Houseman, G., 1986. Finite strain calculations of continental deformation: 2. Comparison with the India‐Asia collision zone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 91(B3), 3664–3676.

England, P., and Molnar, P., 1997. Active deformation of Asia: From kinematics to dynamics. Science, 278(5338), 647–650. doi:10.1126/science.278.5338.647.

Nguyễn Thế Tiệp, 2015. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và lịch sử hình thành hệ thống thềm biển trên thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt Nam (từ Đà Nẵng tới Phan Thiết) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo. Mã số: KC.09./11–15.

Michel, G. W., Becker, M., Angermann, D., Reigber, C., and Reinhart, E., 2000. Crustal motion in E-and SE-Asia from GPS measurements. Earth, planets and space, 52(10), 713–720.

Michel, G. W., Yu, Y. Q., Zhu, S. Y., Reigber, C., Becker, M., Reinhart, E., ... and Le Pichon, X., 2001. Crustal motion and block behaviour in SE-Asia from GPS measurements. Earth and Planetary Science Letters, 187(3–4), 239–244.

Bùi Nhị Thanh, Dương Quốc Hưng, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp, Mai Đức Đông, Bùi Thị Thanh Xuân, Nguyễn Kim Thanh, 2017. Thành lập sơ đồ phân bố đứt gãy khu vực biển ven bờ Nam Trung Bộ trên cơ sở minh giải tài liệu địa chất - địa vật lý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 17(4), 393–405.

Chamot-Rooke, N., and Le Pichon, X., 1999. GPS determined eastward Sundaland motion with respect to Eurasia confirmed by earthquakes slip vectors at Sunda and Philippine trenches. Earth and Planetary Science Letters, 173(4), 439–455.

Bùi Nhị Thanh, 2012. Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng đông nam thềm lục địa Việt Nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấn. Luận án Tiến sĩ Địa chất. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 151 tr.

Phạm Năng Vũ và nnk., 2008. Hoạt động kiến tạo và núi lửa trẻ Pliocene-Đệ tứ thềm lục địa Nam Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 30(4), 289–301.

Mai Thanh Tân, 2010. Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất công trình khu vực thềm lục địa Trung Bộ Việt Nam phục vụ chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng công trình biển. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Nhà Nước KC09.01/10-6.

Bùi Nhị Thanh, 2009. Các quy luật biểu hiện động đất khu vực ven biển và thềm lục địa Đông Nam Việt Nam. Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Lương, Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, 2000. Đặc điểm phân bố và mức độ nguy hiểm của động đất núi lửa trong dải ven biển Việt Nam. Các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển, Tập VI. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Lee, G. H., and Watkins, J. S., 1998. Seismic sequence stratigraphy and hydrocarbon potential of the Phu Khanh Basin, offshore central Vietnam, South China Sea. AAPG bulletin, 82(9),

–1735.

Lê Duy Bách, Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, 2007. Kiến tạo, địa động lực Kainozoi muộn vùng thềm lục địa Đông Nam Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt Nam lần thứ 5. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 21–30.

Nguyễn Xuân Hãn và nnk (1991). Hoạt động núi lửa trẻ khu vực Biển Đông Việt Nam. Địa chất - Tài nguyên. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, Tr. 115–119.

Bùi Công Quế, 2010. Đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó và phòng tránh. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước, Mã số ĐTĐL 2007G/45.

Downloads

Published

21-10-2019

How to Cite

Thanh, B. N., Luong, N. V., Hung, D. Q., Diep, N. V., & Dong, M. D. (2019). Recent geodynamic characteristics of the Southern Central coast and the relations with geological hazards. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3B), 125–136. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14520

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)