ESTABLISHING THE SCHEME OF THE FAULTS IN SOUTH CENTRAL COASTAL REGION ON THE BASIS OF INTERPRETING THE GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL DATA

Bui Nhi Thanh, Duong Quoc Hung, Nguyen Van Luong, Nguyen Van Diep, Mai Duc Dong, Bui Thị Thanh Xuan, Nguyen Kim Thanh
Author affiliations

Authors

  • Bui Nhi Thanh Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Duong Quoc Hung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Nguyen Van Luong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Nguyen Van Diep Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Mai Duc Dong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Bui Thị Thanh Xuan Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
  • Nguyen Kim Thanh Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/4/11051

Keywords:

South Central coastal region, high resolution shallow seismic, active faults.

Abstract

The scheme of the faults in South Central coastal region was established on the basis of interpreting the high resolution shallow seismic data and the deep-seismic data, in combination with the previous studies on geodynamics, tectonic evolution, geological hazards of the South Central coastal region. The fault systems were formed based on updated geophysical, geomorphological, tectonophysic and remote sensing data, including 19 faults in 3 directions: Sub-longitudinal (8 faults), NE-SW (7 faults) and NW-SE (4 faults).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Trần Tuấn Dũng, 2013. Bằng chứng trọng lực về đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải và hệ thống đứt gãy trên thềm lục địa Nam Trung Bộ và nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(3), 234-240.

Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp, 2013. Trường ứng suất và các chuyển động hiện đại trong vỏ Trái đất khu vực đông nam thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 35(1), 1-9.

Dương Quốc Hưng và nnk., 2014. Biểu hiện của hoạt động kiến tạo trẻ trên thềm lục địa Nam Việt Nam theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 36(3), 329-334.

Đỗ Văn Lĩnh, 2010, Lịch sử phát triển kiến tạo Kainozoi lãnh thổ Nam Trung Bộ và mối liên quan với động đất. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

tr.

Nguyễn Văn Lương và nnk., 2013. Đặc điểm địa chấn-kiến tạo khu vực thềm lục địa Việt Nam và lân cận. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần II, Hà Nội-Hạ Long, 10-12/10/2013. Tr. 738-754.

Nguyễn Văn Lương và nnk., 2014. Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ khu vực thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4A), 66-77

Nguyen Hong Phuong, Pham The Truyen, 2014. Probabilistic seismic hazard assessment for the South Central Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 36, 451-461.

Bùi Nhị Thanh, 2012. Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng đông nam thềm lục địa Việt Nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấn. Luận án Tiến sĩ Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội. 151 tr.

Nguyễn Như Trung và nnk., 2007. Dị thường trọng lực và đặc điểm cấu trúc sâu-địa động lực vỏ Trái đất khu vực biển đông nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Địa vật lý lần thứ V. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật. Tr. 519-529.

Nguyễn Như Trung, Nguyễn Thị Thu Hương, 2010. Cấu trúc vỏ Trái đất khu vực Biển Đông Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH&CN biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội. Tr. 43-58.

Phạm Năng Vũ và nnk., 2008. Hoạt động kiến tạo và núi lửa trẻ Pliocene-Đệ tứ thềm lục địa nam Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 30(4), 289-301.

Nguyễn Biểu, Mai Thanh Tân, 2005. Đặc điểm địa tầng Pliocene-Đệ tứ và bản đồ địa chất tầng nông vùng đông nam thềm lục địa Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học 60 năm địa chất Việt Nam, 10/2005, Tr. 7-15.

Bùi Công Quế (Chủ biên), 2010. Nguy hiểm động đất và sóng thần vùng ven biển Việt Nam. Chương V. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tr.169-185.

Phan Trong Trinh , Nguyen Van Huong, Ngo Van Liem, Tran Dinh To, Vy Quoc Hai, Hoang Quang Vinh, Bui Van Thom, Nguyen Quang Xuyen, Nguyen Viet Thuan, Bui Thi Thao, 2011. Neotectonics and geological hazards in Vietnam Sea and surroundings. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 443-456.

Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, 2013. Một số đặc điểm của các chuỗi động đất vùng đông nam thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 12(4A), 76-87.

Cao Đình Triều, 2005. Trường địa vật lý và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 330 tr.

Trần Hữu Thân và nnk., 2014. Thành lập bản đồ cấu trúc kiến tạo Pliocen-Đệ tứ và bản đồ phân vùng kiến tạo trẻ khu vực thềm lục địa và ven bờ miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phan Thiết). Hội nghị khoa học lần thứ nhất, Đề tài KC.09.22/11-15, Hải Phòng 7-9/11/2014. Tr. 43-57.

Yeats, R. S., Sieh, K. E., Allen, C. R., and Geist, E. L., 1997. The geology of earthquakes (Vol. 568). New York: Oxford University Press.

http://neic.usgs.gov/neis/epic/. http://neic.usgs.gov/neis/epic/.">

Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2013. Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Gatinsky, Y. G., Hutchison, C. S., Minh, N. N., and Tri, T. V., 1984. Tectonic evolution of Southeast Asia. In 27th International Geological Congress Report 5 (pp. 225-40).

Tapponnier, P., Peltzer, G., and Armijo, R., 1986. On the mechanics of the collision between India and Asia. Geological Society, London, Special Publications, 19(1), 113-157.

Nguyễn Xuân Bao và nnk., 2000. Báo cáo nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam. Cục Địa chất Việt Nam.

Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh, 2012. Đặc điểm trầm tích bãi triều và thay đổi đường bờ biển khu vực ven biển tỉnh Cà Mau, châu thổ sông Cửu Long, Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 34(1), 1-9.

Phùng Văn Phách và nnk., 2005. Kiến tạo Kainozoi và sự thành tạo các bể trầm tích Đệ tam Nam Trung Bộ. Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, Tập. VIII, Hà Nội. Tr. 29-44.

Downloads

Published

06-08-2018

How to Cite

Thanh, B. N., Hung, D. Q., Luong, N. V., Diep, N. V., Dong, M. D., Xuan, B. T. T., & Thanh, N. K. (2018). ESTABLISHING THE SCHEME OF THE FAULTS IN SOUTH CENTRAL COASTAL REGION ON THE BASIS OF INTERPRETING THE GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL DATA. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(4), 393–405. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/4/11051

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)