SEA SURFACE TEMPERATURE ANOMALY IN SOUTH CENTRAL VIETNAM WATERS RELATED TO ENSO PHENOMENON

Vu Van Tac, Doan Nhu Hai, Tong Phuoc Hoang Son, Ngo Manh Tien, Nguyen Hoang Thai Khang, Phan Quang
Author affiliations

Authors

  • Vu Van Tac Institute of Oceanography, VAST
  • Doan Nhu Hai Institute of Oceanography, VAST
  • Tong Phuoc Hoang Son Institute of Oceanography, VAST
  • Ngo Manh Tien Institute of Oceanography, VAST
  • Nguyen Hoang Thai Khang Institute of Oceanography, VAST
  • Phan Quang Institute of Oceanography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/10153

Keywords:

Sea surface temperature anomaly (SST anomaly), South Central waters of Vietnam, OISST.

Abstract

Sea surface temperature (SST) in Bien Dong is well known as a parameter strongly influenced by the El Niño southern oscillation (ENSO). SST in South Central waters of Vietnam (SCWV) was analysed using OISST (Optimum Interpolation Sea Surface Temperature) daily data from NOAA. The results showed a clear pattern of ENSO impacts on SST in the South Central Vietnam. The average SST anomaly of South Central Vietnam had great value, ranking from -2.9 to 3.1. However, SST anomaly was not well corellated to the ONI index, especially for La Niña years. In weak to moderate ENSO years, SST anomalies were higher than those of the strong to very strong ENSO years. In fall (September to November) before La Niña year, average SST decreased by 0.4°C in comparison with El Niño or neutral years. In winter (December to February), average SST increased 0.6°C in El Niño years, and decreased 0.33°C in La Niña years. In spring (March to May), average SST was not much different between La Niña and normal years, but increased 0.44°C in El Niño years. However, in summer (Junuary to August), average SST in El Niño years decreased 0.53°C in comparison to La Niña and neutral years. In addition, average SST in the SCWV increased from 0.12 - 0.25°C in every decade, and increased 0.4°C since 1981. However, in the winter the average SST of SCWV decreased 0.1°C since 1981.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

National Research Council, 1996. Learning to Predict Climate Variations Associated with El Nino and the Southern Oscillation: Accomplishments and Legacies of the TOGA Program. National Academies Press. ISBN: 0309053420, 9780309053426. Pp. 5-7.

Khalil, I., Atkinson, P. M., and Challenor, P., 2016. Looking back and looking forwards: Historical and future trends in sea surface temperature (SST) in the Indo-Pacific region from 1982 to 2100. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 45, 14-26.

Wang, S. Y. S., Promchote, P., Truong, L. H., Buckley, B., Li, R., Gillies, R., Trung, N. T. Q., Guan, B., and Minh, T. T., 2015. Changes in the autumn precipitation and tropical cyclone activity over Central Vietnam and its East Sea. Vietnam Journal of Earth Sciences, 36(4), 489-496.

Xie, S. P., Xie, Q., Wang, D., and Liu, W. T., 2003. Summer upwelling in the South China Sea (Bien Dong Sea) and its role in regional climate variations. Journal of Geophysical Research: Oceans, 108(C8).

Vu, T. V., Nguyen, H. T., Nguyen, T. V., Nguyen, H. V., Pham, H. T. T., and Nguyen, L. T., 2015. Effects of ENSO on autumn rainfall in Central Vietnam. Advances in Meteorology. http://dx.doi.org/10.1155/2015/264373.

Son, T. P. H., Lanh, V. V., Long, B. H., and Khin, L. V., 2005. Main structure of sea surface temperature (SST) in South China Sea (Bien Dong Sea) from satellite data. In Asian Conference on Remote Sensing (ACRS). Pp. 1-5.

Võ Văn Lành, Tống Phước Hoàng Sơn, 2005. Dị thường nhiệt độ, độ mặn và mật độ nước biển vùng Biển Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 5(1), 35-50.

Reynolds, R. W., Smith, T. M., Liu, C., Chelton, D. B., Casey, K. S., and Schlax, M. G., 2007. Daily high-resolution-blended analyses for sea surface temperature. Journal of Climate, 20(22), 5473-5496.

Golden Gate Weather Services, Updated April 13, 2016. El Niño and La Niña Years and Intensities: http://ggweather.com/enso/oni.html.

Bộ đĩa CD-ROM Atlas Biển Đông 2000 (ABD200), sản phẩm của đề tài KHCN-06.01, do phòng Dữ liệu biển, Viện Hải dương học thực hiện năm 2000.

Bùi Hồng Long, Võ Văn Lành, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Bá Xuân, Phan Quảng, Ngô Mạnh Tiến, Làu Và Khìn, 2009. Nhóm bản đồ nhiệt độ và độ muối, Atlas điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, số 1050-2009/CXB/002-09/KHTNCN: 66-85.

Lã Văn Bài và Võ Văn Lành, 1995. Nhóm bản đồ Thủy văn. Tập bản đồ và sơ đồ phân bố các đặt trưng điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái và một số nguồn lợi hải sản vùng nước trồi mạnh Ninh Thuận-Bình Thuận. Báo các tổng kết đề tài KT03.05. P13-18.

Downloads

Published

30-06-2017

How to Cite

Tac, V. V., Hai, D. N., Son, T. P. H., Tien, N. M., Khang, N. H. T., & Quang, P. (2017). SEA SURFACE TEMPERATURE ANOMALY IN SOUTH CENTRAL VIETNAM WATERS RELATED TO ENSO PHENOMENON. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(2), 111–120. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/10153

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>