Tính gần đúng chuyển vị thẳng của hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp theo thuật toán truyền nhảy nút mômen không cân bằng

Vu Nhu Cau

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9914 Display counter: Abstract : 63 views. PDF : 46 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1980 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn