Ảnh hưởng của lõi đất dưới đáy móng đối với sư phân bố ứng suất trong nền đất

Le Quy An

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9886 Display counter: Abstract : 36 views. PDF : 30 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1979 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn