Ảnh hưởng tính chịu nén của nền lên dao động uốn của cột tháp nước

Nguyen Ngoc Ve

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10445 Display counter: Abstract : 33 views. PDF : 35 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1982 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn