Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ

Dao Huy Bich

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300 Display counter: Abstract : 44 views. PDF : 33 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1989 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn