Vol. 11 No. 3 (1989)

Published: 30-09-1989

Research Article

 • Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ
  Dao Huy Bich
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10300
 • Dynamic absorber for self-excited system in the case of limit source of energy
  Nguyen Van Dao
  8-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10301
 • Dynamic absorber for elastic system of high order
  Hoang Van Da, Hoang Thi Hau
  13-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10302
 • Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai
  Nguyen Van Dinh
  19-27

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10303
 • Influence of heat-mass transfer on wave dynamics of two-phase media
  Duong Ngoc Hai
  28-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10304
 • Convergence of corrosion fatigue curved lines and effect of statically corrosion fatigue on some kinds of steel
  Nguyen Trong Hiep, Phan Huu Phuc
  33-37

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10305
 • On bound for displacement of dynamic apply loader rigid plastic beams II
  Vu Van The
  38-45

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10306
 • Tính màng mỏng đàn nhớt trực hướng có xét đến hiện tượng biến dạng rão
  Nguyen Hoa Thinh, O. V. Xinhiaev, G. IA. Korabenhikov
  46-51

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10308
 • Instability of the interface of two viscous fluids moving in a channel. Part II a. Nonlinear problem
  Tran Van Tran
  52-59

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10309
 • Về một giả thiết va chạm
  Nguyen Van Dinh
  60-63

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10310