Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành

Trần Quốc Hùng, G. V. Poliakov, P. A. Balykin, Hoàng Hữu Thành, Phạm Tích Xuân, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thị Học

Abstract


Characteristics of ree and....

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9645 Display counter: Abstract : 81 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)