PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Mai Thanh Tân, [Phạm Vũ Năng]

Abstract


Phân tích địa chấn địa tầng trên cơ sở địa tầng- phân tập được phát triển mạnh mẽ trên Thế giới trong những năm gần đây. Tuy nhiên do xuất phát từ mô hình của các bể trầm tích khác nhau nên có nhiều quan điểm chưa thống nhất. Để xác định đặc điểm môi trường trầm tích, việc vận dụng các quan điểm địa tầng phân tập phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt là trầm tích ở phần nông Pliocen- Đệ tứ là rất cần thiết. Trong bài báo này tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở phân tích địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập từ tài liệu địa chấn phân giải cao, xác định các mặt ranh giới và phân chia địa tầng, xác định đặc điểm và sự phân bố tướng môi trường trầm tích Đệ tứ thềm lục địa miền Trung

Summary: Seismic stratigraphy analysis based on sequence stratigraphy has been developed strongly over the world in the recent years. However, due to differences in development system of sedimentary basins, the analysis is different from place to place. In order to understand the characteristic of sedimentary basins  for Vietnam, it is necessary to research and apply sequence stratigraphy methods, especially for shallow Pliocene-Quaternary sediments, that is suitable with Vietnam environment. In this paper, the authors present some research results to clarify the basic of seismic stratigraphy and sequence stratigraphy from high resolution seismic data, determining interfaces and sequences, with their characters and facies distribution in Quaternary sedimentary of the continental shelf of the central  Vietnam.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/931

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology