Vol. 11 No. 4 (1989)

Published: 30-12-1989

Research Article

 • Some remarks on tile effect of dynamic absorber
  Nguyen Van Dao
  10-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10311
 • Ổn định động của mô hình toa xe
  Le Viet Giang, Michelberger Pal
  14-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10312
 • A numerical method of solving a heat - mass transfer problem in porous media with moving boundary
  Duong Ngoc Hai
  20-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10313
 • Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi
  Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10314
 • Sự ổn định của các thanh đàn nhớt già không đồng nhất
  To Van Tan
  33-40

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10315
 • Nonlinear stability of co-current flow of two viscous fluids in a channel
  Tran Van Tran
  41-46

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10316
 • Dynamic load analysis in the cable lifting a sunken ship
  Nguyen Truong
  47-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10317
 • Đưa hệ phương trình vi phân về dạng tọa độ pháp
  Nguyen Van Dao
  53-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10318