Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam

Lê Huy Minh, Frédéric Masson, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, Trần Thị Lan, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
Author affiliations

Authors

  • Lê Huy Minh
  • Frédéric Masson
  • P. Lassudrie Duchesne
  • A. Bourdillon
  • Trần Thị Lan
  • Phạm Xuân Thành
  • Nguyễn Chiến Thắng
  • Trần Ngọc Nam
  • Hoàng Thái Lan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9688

Abstract

Preliminary results of the estimation of the zenith total delay and the integrated  water vapour of the troposphere by GPS data in Vietnam ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Minh, L. H., Masson, F., Duchesne, P. L., Bourdillon, A., Lan, T. T., Thành, P. X., Thắng, N. C., Nam, T. N., & Lan, H. T. (2009). Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 201–211. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9688

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>