Effects of dietary, salinity on the reproductive efficiency of mud clam broodstock (Austriella corrugata) in maturing condition

Nguyen Xuan Thanh, Luc Van Long, Tran Thi Thu Trang, Pham Quoc Hung
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Xuan Thanh Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam
  • Luc Van Long Quang Ninh Centre for Fishery Seed Production and Science Technology, Quang Ninh, Vietnam
  • Tran Thi Thu Trang Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam
  • Pham Quoc Hung Nha Trang University, Khanh Hoa, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9256

Keywords:

Austriella corrugata, dietary, salinity, mud clam, reproductive efficiency.

Abstract

This study was conducted to evaluate the effect of dietary, salinity on the reproductive efficiency of mud clam broodstock (Austriella corrugata) in the maturing condition. The reproductive efficiency was assessed by survival rate, maturation rate, actual fecundity, spawning rate, fertilization rate, reproductive efficiency rate (100*D-veliger/fertilized eggs), larval quality. The experiment was held in the five dietaries and three salinities (18‰, 23‰ and 28‰). Three replicates were carried out for each treatment. Results showed that the reproductive efficiency of using fresh algae complex in 28‰ salinity was the highest and the larvae are in good quality, followed by that in the 23‰ salinity but having no statistically significant difference ( p > 0.05) while that in the 18‰ salinity experienced the least (p < 0.05). This study on dietary, salinity suggests that fresh algae complex in the salinity of 28 ± 1‰ is suitable for maturing broodstock of mud clam. These findings will contribute to building up hatchery production techniques as well as helping protection of natural stock and developing sustainable mud clam resource.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Quang Hùng, Hoàng Đình Chiều, 2009. Nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ tại một số vùng rừng ngập mặn điển hình ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 6, Nha Trang tháng 6/2009. Nxb. Nông nghiệp.

Thung, D. C., 2013. Mollusks Resources in Western Coast of the Tonkin Gulf. Journal of Earth Science and Engineering, 3(1), 35–41.

Glover, E. A., Taylor, J. D., and Williams, S. T., 2008. Mangrove-associated lucinid

bivalves of the central Indo-West Pacific: review of the “Austriella” group with a new genus and species (Mollusca: Bivalvia: Lucinidae). Raffles Bulletin of Zoology, Supplement, 18, 25–40.

Helm, M. M., and Bourne, N., 2004. Hatchery Culture of Bivalves: A Practical Manual. A. Lovatelli (Ed.). FAO.

Trần Thế Mưu, Vũ Văn Sáng, 2013. Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ thành thục của tu hài mẹ và tỷ lệ sống của ấu trùng (Lutraria philippinarum). Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(1), 24–29.

Trần Thị Thu Trang, Yang Chang Ming, 2017. Đặc điểm môi trường nước và trầm tích nơi Ngán Austriella corrugata (Deshayes,1843) cư trú ở ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Tạp chí Khoa học, (20), 70–77.

Đặng Diễm Hồng, Hoàng Minh Hiền, Nguyễn Đình Hưng, Hoàng Sỹ Nam, Hoàng Lan Anh, Ngô Hoài Thu, Đinh Khánh Chi, 2007. Nghiên cứu về quá trình sinh tổng hợp DHA từ các loài vi tảo biển dị dưỡng mới Labyrinthula, Schizochytrium và ứng dụng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 45(1B), 144–154.

Shirley Baker, Elise Hoover, and Leslie Sturmer, 2002. The Role of Salinity in Hard Clam Aquaculture. http://edis.ifas.ufl.edu/topic_clams.

Downloads

Published

31-03-2019

How to Cite

Thanh, N. X., Long, L. V., Trang, T. T. T., & Hung, P. Q. (2019). Effects of dietary, salinity on the reproductive efficiency of mud clam broodstock (<i>Austriella corrugata</i>) in maturing condition. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(1), 115–125. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9256

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>