CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF RESOURCES OF ASIATIC HARD CLAM IN COASTAL ALLUVIAL PLAIN OF GIAO THUY DISTRICT, NAM DINH PROVINCE

Nguyen Xuan Thanh, Do Cong Thung, Nguyen Dac Ve, Mai Dang Nhan, Nguyen Viet Cach
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Xuan Thanh Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Do Cong Thung Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Nguyen Dac Ve Institute of Marine Environment and Resources, VAST
  • Mai Dang Nhan Department of Agriculture and Rural Development of Nam Dinh
  • Nguyen Viet Cach Xuan Thuy National Park

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/7614

Keywords:

Conservation, hard clam, Giao Thuy.

Abstract

The conservation of native species of hard clam (Meretrix meretrix) in Giao Thuy, Nam Dinh is now very necessary. Research results show that nature resources of hard clam have had the sign of decrease. The ecological conditions in coastal areas are unsuitable for growth and development clams, so they are pushed away from coast compared to the previous time. The biological characteristics of the native clam (Meretrix meretrix) such as spawning season, fecundity, the size at first sexual maturity, ecological threshold are inferior to those of invasive species (Meretrix lyrata). That is the basis for establishing conservation areas, zoning functional areas to conserve native species of clams and sustainable development of clam production in Giao Thuy, Nam Dinh. Based on the results of research on a scientific basis and reality, the orientation and measures of conservation and development of hard clam resources have been proposed with the establishment of the native clam conservation area of 3,090 ha, in which the core area of 420 ha is a place to store, protect resources of clams broodstock and clam seed; make up spawning grounds and natural seed beds; contribute to restoration, natural regeneration of the native clam resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Hữu Phụng, Võ Sĩ Tuấn và Nguyễn Huy Yết, 2001. Phân bố và nguồn lợi động vật thân mềm kinh tế thuộc lớp chân bụng (Gastropoda) và lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. Nxb. Nông nghiệp, tp. Hồ Chí Minh. Tr. 27-60.

Đỗ Công Thung, 2011. Phát triển nguồn lợi thân mềm (Mollusca) ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Hội nghi Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4: Sinh học và Nguồn lợi sinh vật biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tr. 473-481.

Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thược, Trần Công Khôi, 2013. Hiện trạng và định hướng phát triển nuôi ngao tại Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(1), 88 -94.

Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, 1981. Quy phạm điều tra tổng hợp biển. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

King, M., 1995. Fisheries Biology, Assessment and Management, Fishing New Book. Pp. 1-341.

Nguyễn Thế Ánh và Ngô Trọng Lư , 2002. Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu, sò huyết. Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nôi, 103 tr.

Cao, F. J., Liu, Z. G., and Luo, Z. J., 2009. Effects of sea water temperature and salinity on the growth and survival of juvenile Meretrix meretrix Linnaeus. Yingyong Shengtai Xuebao, 20(10), 2545-2550.

Zhimin, L. I., Zhigang, L. I. U., and Chengjin, L. U. O., 2010. Effect of temperature and salinity on the survival and growth of Meretrix lyrata juveniles. Acta Ecologica Sinica, 30(13), 3406-3413.

Junzhuo, L., 1997. The Effects of Temperature and Salinity on the Development of Meretrix meretrix Larvae [J]. Journal of Fujian Fisheries, 1.

Liu, Z. G., Liu, J. Y., and Liufu, S. M., 2011. Effects of tide level, culture density and season on growth and survival of wrinkled clam, Meretrix lyrata, juveniles. Marine Sciences, 10, 006.

Lâm Thị Quang Mẫn và nnk., 2010. Ảnh hưởng kết hợp của độ muối, nhiệt độ đến tỷ lệ sống và một số đặc điểm sinh học của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata). Tóm tắt kỷ yếu Hội thảo khoa học. Đại học Cần Thơ. Tr. 29-30.

Trương Quốc Phú, 1999. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hoá và kỹ thuật nuôi nghêu (Meretrix, Lyrata) đạt năng suất cao. Luận án Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Đại học thuỷ sản, Nha Trang.

Nguyễn Hữu Phụng, 1996. Đặc điểm sinh học và kỹ thuật ương nuôi ấu trùng ngao Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 7 và 8. Tr. 13-21 và 14-18.

Nguyễn Xuân Thành, 2012. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) giai đoạn giống trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XVII. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Tr. 100-107.

Nguyễn Xuân Thành, 2013. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix) giai đoạn giống trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(2),

-167.

Nguyễn Xuân Thành, 2013. Ảnh hưởng của độ muối đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51(5C): 106-110.

Nguyễn Xuân Thành, 2015. Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (M. meretrix) giai đoạn giống. Tạp chí NN&PTNT, Số 3+4, Tr. 198-203.

Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Công Thung, 2015. Ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(4), 341-346.

Ngô Thị Thu Thảo, Lâm Quang Mẫn, 2012. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ muối đến tốc độ lọc tảo, chỉ số độ béo và tỷ lệ sống của nghêu (Meretrix lyrata). Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 23b, 265-271.

Nguyễn Thị Xuân Thu, 2003. Sinh học và kỹ thuật nuôi động vật thân mềm. Giáo trình dành cho Cao học nuôi trồng thủy sản, Nha Trang. 114 tr.

Nguyễn Xuân Thành, 2013. Đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) tại vùng triều ven biển tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(4), 357-364.

Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Công Thung, 2014. Đặc điểm sinh học sinh sản của ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) tại vùng triều ven biển tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 14(2), 163-170. DOI: https://doi.org/10.15625/jmst.v14i2.4483

Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Công Thung, Lê Thị Thúy, Mai Đăng Nhân, 2014. Mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững bãi bồi Giao Thuỷ, Nam Định. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững lần II. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tr. 23-31.

Downloads

Published

31-03-2017

How to Cite

Thanh, N. X., Thung, D. C., Ve, N. D., Nhan, M. D., & Cach, N. V. (2017). CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF RESOURCES OF ASIATIC HARD CLAM IN COASTAL ALLUVIAL PLAIN OF GIAO THUY DISTRICT, NAM DINH PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(1), 85–94. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/7614

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>