General assessment and development orientation for 50 coastal islands in Northern Vietnam (with an area of 1 km2 or more)

Uong Dinh Khanh, Le Duc An, Bui Quang Dung
Author affiliations

Authors

  • Uong Dinh Khanh Institute of Geography, VAST, Vietnam
  • Le Duc An Institute of Geography, VAST, Vietnam
  • Bui Quang Dung Institute of Geography, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/12577

Keywords:

Coastal islands, potential, position, development orientation.

Abstract

Vietnam has about 2,773 islands located in the coastal areas of different seas, including around 100 islands with an area of 1 km2 or more (these islands are large enough for socio-economic development). Northern coastal area has 50 islands with an area of 1 km2 or more, distributed in two provinces Quang Ninh (47 islands), Hai Phong (3 islands). According to a combined assessment of the potential and position of 50 Northern coastal islands for the purpose of economic development, defense and security, 9 islands have been recognized as having the capability of defense and economic development; 6 islands have the advantages of economic development and national defense; 16 islands have the primary function of economic development and 19 islands should focus on their advantages of tourism and agroforestry, which will also be considered as a reserved resource for future island economic development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lê Đức An (chủ biên), 2008. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam, tài nguyên và phát triển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 199 tr.

Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2013. Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các đảo ven bờ - lấy thí dụ đảo Cô Tô. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 35(4), 294–300.

Uông Đình Khanh, Lê Đức An, Tống Phúc Tuấn, Trần Thị Hằng Nga, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2013. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 50 đảo ven bờ Bắc Bộ Việt Nam (có diện tích từ 1 km2 trở lên). Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 35(4), 318–326.

Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương, 2014. Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Bắc Bộ. Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội. Tr. 25–34.

Uông Đình Khanh, 2016. Tiềm năng phát triển du lịch hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 16(1), 1–11.

Trần Đức Thạnh (chủ biên), Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương. Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 324 tr.

Downloads

Published

04-09-2019

How to Cite

Khanh, U. D., An, L. D., & Dung, B. Q. (2019). General assessment and development orientation for 50 coastal islands in Northern Vietnam (with an area of 1 km<sup>2</sup> or more). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(2), 179–189. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/2/12577

Issue

Section

Articles