Announcements

Lớp tập huấn Quản lý Tạp chí mạng của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ bắt đầu khai giảng vào ngày 22/8/2011 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Sau buổi khai giảng, cá nhân nào có nhu cầu đăng ký tham dự lớp tập huấn mở rộng, xin liên hệ với Nguyễn Xuân Giao, Phó Trưởng phòng Tạp chí Khoa học theo địa chỉ:

journal@vjs.ac.vn.

Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

Phòng Tạp chí Khoa học