Tính cọc mềm chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng, đông trong nền nhiều lớp bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp

Phan Dung

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10434 Display counter: Abstract : 52 views. PDF : 35 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn