Vol. 3 No. 3 (1981)

Published: 30-09-1981

Research Article

 • The mass transfer in the capillary- porous materials
  Truong Minh Chanh
  2-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10483
 • Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến nhiều bậc tự do
  Nguyen Van Dinh
  7-11

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10484
 • Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn
  Nguyen Van Khang
  12-16

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10485
 • Dao động dừng của các hệ đàn nhớt dưới kích động ngẫu nhiên
  Nguyen Tien Khiem
  17-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10486
 • On the comparison of the Gaussian heuristic with the statistical linearization methods in random vibrations
  Nguyen Cao Menh
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10487