Vol. 9 No. 1 (1987)

Published: 30-03-1987

Research Article

 • On the propagation of waves in the elasto- plastic medium with complex loading
  Duong Tat Thang, Dao Huy Bich
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10336
 • Về một bài toán khuếch tán rối hợp chất
  Tran Van Cuc
  8-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10337
 • Solution of the partial derivative equation with nonlinear boundary conditions
  Hoang Van Da
  16-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10338
 • Ổn định của thanh từ vật liệu có tính già và di truyền
  To Van Tan
  22-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10340
 • THEOREM OF CHANGE IN THE ANGULAR MOMENTUM OF A SYSTEM WITH RESPECT TO A MOVING CENTER
  Nguyen Dang To
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10341