An overview of studies on early life history of fish in Vietnam

Tran Duc Hau, Thanh Trung Tran, Ta Thi Thuy, Kinoshita Izumi
Author affiliations

Authors

  • Tran Duc Hau Hanoi National University of Education
  • Thanh Trung Tran Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Ta Thi Thuy
  • Kinoshita Izumi Kochi University

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n2.13752

Keywords:

Larvae and juveniles, estuary, identification, fishery resource, Vietnam.

Abstract

Early stages from fertilized eggs to juveniles are important in the existence and development cycles of fish. At these stages, fish are still not fully developed, and are thus easily affected by environmental factors. Vietnam has a rich fish diversity, with ca. 3000 species, and fishery resources play significantly roles not only in the daily lives of local residents but also in national economic development. Ichthyological studies in Vietnam have focused mainly on matured fish while early life history has so far been less researched. This paper presents an overview of studies in Vietnam related to early stages of fish and provides an orientation for this field in future.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Delsman H.C., 1972. Fish eggs and larvae from the Java Sea (reprint of Delsman’s 1921–1938 papers in Treubia). Linnaeus Press, Amsterdam.

Trần Văn Cường, Tử Hoàng Nhân và Phạm Quốc Huy, 2016. Đặc điểm nguồn giống cá, tôm ở vùng biển ven bờ và một số khu bảo vệ nguồn lợi tiềm năng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11: 48–58.

Fahay M.P., 2007. Early stages of fishes in the western north Atlantic Ocean (Davis Strait, Southern Greenland and Flemish Cap to Cape Hatteras). Northwest Atlantic Fisheries Organization, Dartmouth, NS.

Trần Đức Hậu, Nguyễn Thị Thịnh và Tạ Thị Thủy, 2014. Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc Sillago sihama (Forsskål, 1775) thu được ở cửa sông Tiên Yên. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 30 (1S): 58–64.

Trần Đức Hậu và Tạ Thị Thủy, 2014. Phân bố ấu trùng và cá con loài cá vược Lateolabrax sp. ở sông Tiên Yên và Kalong, Việt Nam. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30(6S): 137–142.

Trần Đức Hậu, Nguyễn Hà My và Nguyễn Thị Thịnh, 2015a. Phân bố ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc (Sillago sihama) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn số 17: 105–109.

Trần Đức Hậu, Trần Trung Thành, Nguyễn Hà My và Tạ Thị Thủy, 2015b. Phân bố cá bống chu nơ (Gobiopterus chuno) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 31(4S): 102–107.

Trần Đức Hậu, Nguyễn Thị Thịnh và Nguyễn Thị Thùy Dung, 2015c. Biến đổi hình dạng đá tai theo sự phát triển của ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc (Sillago sihama Forsskal, 1775) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr. 1378–1383.

Trần Đức Hậu, Hà Mạnh Linh, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Hà Linh và Phùng Hữu Thỉnh, 2017a. Đặc điểm phân bố ấu trùng và cá con của loài Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901) ở cửa sông Tiên Yên và sông Ka Long, Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(3): 97–106.

Trần Đức Hậu, Nguyễn Phúc Hưng và Hà Mạnh Linh, 2017b. Nghiên cứu hình thái đá tai của ấu trùng và cá con loài cá Căng (Terapon jarbua) ở cửa sông Ka Long, Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 687–693.

Trần Đức Hậu và Phạm Thị Thảo, 2017. Hình thái giai đoạn sớm 3 loài thuộc bộ cá Trích (Clupeiformes) ở cửa sông Kalong và Tiên Yên, Việt Nam. Tạp chí Sinh học, 39(2): 155–164.

Hoang K.D., Nguyen P.H. and Tran D.H., 2017. Variations of otolith morphology of larval and juvenile yellow sea bream Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) collected from northern Vietnam. The Annual Meeting of Asian Society of Ichthyologists. Hochiminh City.

Phạm Quốc Huy, Tử Hoàng Nhân, Đào Thị Liên và Vũ Thị Hậu, 2014a. Xác định khu vực phân bố tập trung của trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9: 71–78.

Phạm Quốc Huy, Đào Thị Liên, Vũ Thị Hậu và Nguyễn Viết Nghĩa, 2014b. Hiện trạng thành phần loài và mật độ trứng cá, cá con ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ, 31: 106–115.

Phạm Quốc Huy, Nguyễn Khắc Bát, Đào Thị Liên và Vũ Thị Hậu, 2015. Biến động thành phần loài và mật độ trứng cá, cá con ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, giai đoạn 2011-2013. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 31(4S): 158–166.

Phạm Quốc Huy, Đào Thị Liên và Vũ Thị Hậu, 2017. Biến động thành phần loài và mật độ trứng cá, cá con họ cá Mối (Synodontidae) ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 17(2): 198–205.

Jeyaseelan M.J.P., 1998. Manual of fish eggs and larvae from Asian mangrove waters. UNESCO, Paris.

Kendall A.W., 2011. Identification of eggs and larvae of marine fishes. Tokai University Press, Hadano.

Leis J.M. and Carson-Ewart B.M., 2000. The larvae of Indo-Pacific coastal fishes: a guide to identification, first edition. Brill, Leiden.

Leis J.M. and Carson-Ewart B.M., 2004. The larvae of Indo-Pacific coastal fishes: a guide to identification, second edition. Brill, Leiden.

Leis J.M. and Rennis D.S., 1983. The larvae of Indo-Pacific coral reef fishes. New South Wales University Press and University Press of Hawaii, Sydney and Honolulu.

Leis J.M. and Trnski T., 1989. The larvae of Indo-Pacific shorefishes. New South Wales University Press and University Press of Hawaii, Sydney and Honolulu.

Hà Mạnh Linh, Tạ Thị Thuỷ, Phùng Hữu Thỉnh và Trần Đức Hậu, 2017. Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài cá nóc sao Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901) ở khu vực cửa sông tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 49: 78–84.

McDowall R.M., 1988. Diadromy in fishes: migration between freshwater and marine environments. Croom Helm, London, UK.

Mito S., 1966. Fish eggs and larvae. Illustrated encyclopedia of the marine plankton of Japan, 7. Soyosha, Tokyo.

Moser H.G., 1996. The early stages of fishes in the California Current region. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations Atlas, 33: 1–1505.

Moser H.G., Richards W.J., Cohen D.M., Fahay M.P., Kendall A.W. and Richardson S.L., 1984. Ontogeny and systematics of fishes, special publication No.1. American Society of Ichthyologists and Herpetologists, Lawrence, Kansas.

Nguyễn Hà My, Chu Hoàng Nam, Hoàng Thị Thảo và Trần Đức Hậu, 2017. Phân bố ấu trùng, cá con bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) ở cửa sông Ka Long và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí VNU Journal of Science, ĐHQG HN, 33(2S): 26–31.

Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Thuỷ và Trần Đức Hậu, 2016. Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài Gerres erythrourus (Bloch, 1791) thu được ở cửa sông Kalong, tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ hai về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 525–530.

Chu Hoàng Nam, Nguyễn Hà My, Nguyễn Xuân Huấn, Tạ Thị Thủy và Trần Đức Hậu, 2017. Hình thái ấu trùng, cá con bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) ở ven bờ cửa sông Ka Long và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí VNU Journal of Science, Đại học Quốc gia Hà Nội, 33(2S): 32–37.

Neira F.J., Miskiewicz A.G. and Trnski T., 1998. Larvae of temperate Australian fishes: laboratory guide for larval fish identification. University of Western Australia Press, Nedlands, Western Australia.

Nelson J.S., Grande T.C. and Wilson M.V.H., 2016. Fishes of the world. Fifth edition. John Wiley & Sons, Hoboken.

Đỗ Văn Nguyên, 1977. Thành phần, mật độ, và phân bố trứng cá - cá con ở vùng biển ven bờ từ Móng Cái-Quảng Ninh tới Cửa Sót-Hà Tĩnh trong các năm 1975–1976. Báo cáo khoa học - Viện Nghiên cứu Hải Sản.

Đỗ Văn Nguyên, 1981. Báo cáo nghiên cứu trứng cá - cá con ở vùng biển từ Nghĩa Bình tới cửa Sót-Hà Tĩnh trong các năm 1975–1976. Viện Nghiên cứu Hải sản.

Đỗ Văn Nguyên, 1999. Báo cáo phân bố số lượng của trứng cá cá con ở vùng biển giữa Việt Nam và Thái Lan. Báo cáo khoa học - Viện Nghiên cứu Hải sản.

Đỗ Văn Nguyên, 2004. Thành phần loài và phân bố mật độ trứng cá - cá con ở vùng biển Đông và Tây Nam Bộ. Đề tài KC.CB.01.14 - Viện Nghiên cứu Hải sản.

Đỗ Văn Nguyên và Phạm Quốc Huy, 2007. Thành phần loài và phân bố mật độ trứng cá - cá con ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Báo cáo khoa học - Viện Nghiên cứu Hải sản.

Đỗ Văn Nguyên, Phạm Quốc Huy và Nguyễn Viết Nghĩa, 2006. Hiện trạng thành phần loài và phân bố mật độ trứng cá cá con ở biển Việt Nam. Báo cáo chuyên đề - Viện Nghiên cứu Hải sản.

Nguyen H.P., Vo V.Q. and Tran T.H.H., 2002. The fish eggs and larvae in coastal wates of Khanh Hoa Province. Collection of Marine Research Works, XII: 205–214.

Okiyama M., 1988. An atlas of the early stage fishes in Japan. Tokai University Press, Tokyo.

Okiyama M., 2014. An atlas of early stage fishes in Japan second edition. Tokai University Press, Hadano.

Nguyễn Hữu Phụng, 1971. Bước đầu nghiên cứu trứng cá và cá bột ở Vịnh Bắc Bộ. Nội san Nghiên cứu biển, 4: 32–39.

Nguyễn Hữu Phụng, 1973. Mùa vụ và phân bố của trứng cá và cá bột ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tập san Sinh vật Địa học, IX(3-4): 115–120.

Nguyễn Hữu Phụng, 1976. Cá bột của loài cá Lưỡi búa Mene maculata (B. and S.) ở vịnh Bắc Bộ. Tập san Sinh vật Địa học, XIV(3): 85–89.

Nguyễn Hữu Phụng, 1978. Trứng cá Cơm ở ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Tuyển tập nghiên cứu biển, I(1): 175–189.

Nguyễn Hữu Phụng, 1980. Phân loại cá bột họ cá Mối Synodontidae ở vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập nghiên cứu biển, II(1): 281–308.

Nguyễn Hữu Phụng, 1991. Trứng cá và cá bột vùng biển Việt Nam. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập III: 5–20.

Nguyễn Hữu Phụng, Hoàng Phi và Bùi Thế Phiệt, 1982. Điều tra sơ bộ trứng cá và cá bột ở vùng cửa sông Cửu Long. Tạp chí Sinh vật học, IV(2): 6–11.

Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng và Trần Thị Hồng Hoa, 2004a. Trứng cá - cá bột qua mặt cắt Nha Trang (Việt Nam)-Luzon (Philippines) năm 2000. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, XIV: 111–118.

Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng và Trần Thị Hồng Hoa, 2004b. Trứng cá và cá bột vùng ven biển Bắc Bình Thuận. Hội nghị Khoa học Quốc gia "Biển Đông - 2002", Viện Hải dương học, tr. 261–272.

Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân và Nguyễn Hữu Phụng, 2010. Atlas sinh vật phù du trong vùng rạn san hô: Trứng cá- cá bột trong vùng rạn Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo. Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo”. Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm (biên tập). Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, tr. 234–257.

Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2012. Thành phần, mật độ và sự phân bố trứng cá và cá bột vùng Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, T12(1): 77–86.

Võ Văn Quang, 2013a. Nguồn giống cá và cá bột vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Quảng Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5. Nxb. Nông Nghiệp, tr. 1191–1197.

Võ Văn Quang, 2013b. Đặc điểm hình thái và sinh trưởng của cá bột loài cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer Fowler 1938). Tạp chí Sinh học, 35(1): 23–31.

Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Trần Thị Hồng Hoa và Trần Công Thịnh, 2015. Biến động trứng cá và cá bột liên quan rạn san hô trong vịnh Nha Trang và lân cận. Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, 21(2): 106–117.

Nguyen H.X.A., Tran D.H. and Tran T.T., 2017. Morphological variations of larvae and juveniles of Acanthopagrus latus collected from northern Vietnam. Proceedings of the 7th National Conference on Ecology and Biological Resources. Natural Science and Techonology Publishing House, tr. 548–553.

Richards W.J., 2006. Early stages of Atlantic fishes: an identification guide for the western central north Atlantic. Taylor & Francis, Boca Raton, Florida.

Ta T.T., To T.D. and Tran D.H., 2017. Asymmetry otoliths of Sillago sihama (Forsskal, 1775) in some areas of Vietnam. The Annual Meeting of Asian Society of Ichthyologists. Hochiminh City.

Ta T.T., Tran D.H., Kinoshita I., Sashida M. and Azuma K., 2011. Larval and juvenile ichthyofauna of the estuaries of the northern Vietnam. ISJ Meeting 44th, Hirosaki, Japan.

Ta T.T., 2014. Larval and juvenile fish assemblages of the Tien Yen Estuary, northern Vietnam. NEF Research Grant Programme. Final report. 38 pp.

Ta T.T., Tran D.H., Nguyen T.T.D. and Tran T.T., 2015. Diversity of otolith morphology in Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845) larvae and juveniles collected in the Tien Yen estuary, northern Vietnam. Trop. Nat. Hist., 15(1): 69–79.

Trần Trung Thành, Trần Đức Hậu và Tạ Thị Thủy, 2014. Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845). Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 54: 117–124.

Trần Trung Thành, Trần Đức Hậu và Tạ Thị Thủy, 2015. Ấu trùng, cá con loài cá căng ong (Terapon jarbua) ở một số cửa sông miền Bắc Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6: tr. 315–320.

Trần Trung Thành, Hà Thị Ngọc và Trần Đức Hậu, 2017. Sự xuất hiện ấu trùng, cá con ở vùng nước ven bờ tại cửa sông Sò, tỉnh Nam Định. Tạp chí Sinh học, 39(2): 152–160.

Phùng Hữu Thỉnh, Trần Trung Thành, Chu Hoàng Nam và Trần Đức Hậu, 2016. Phân bố của ấu trùng, cá con của một loài cá bống điếu thuộc giống Branchigobius ở cửa sông Tiên Yên, Miền Bắc Việt Nam. Hội nghị toàn quốc lần thứ hai hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 640–645.

Trần Thị Kim Thoa, Tô Thùy Dung và Trần Đức Hậu, 2018. Hình thái đá tai ấu trùng, cá con của cá sơn Ambassis vachellii (Richardson, 1846) ở cửa sông Ka Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 298–304.

Tạ Thị Thủy và Trần Trung Thành, 2016. Giới hạn phân bố của ấu trùng, cá con Opsariichthys (Cypriniformes: Cyprinidae) ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 2: 139–145.

Tạ Thị Thủy, Hà Mạnh Linh, Nguyễn Hà Linh và Trần Đức Hậu, 2017. Vai trò cửa sông Ka Long, tỉnh Quảng Ninh đối với ấu trùng và cá con loài Ambassis vachellii Richardson, 1846. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 18: 127–135.

Tran D.H., Kinoshita I., Ta T.T. and Azuma K., 2012. Occurrence of the Ayu (Plecoglossus altivelis) larvae in northern Vietnam. Ichthyol. Res., 59: 169–178.

Tran D.H., 2013. Morphological description of juvenile of Lateolabrax sp. from the Tien Yen and Kalong estuaries, Vietnam. Journal of Science, HNUE, 58 (8): 3–8.

Tran D.H., Kinoshita I., Azuma K., Iseki T., Yagi Y., Nunobe J. and Ta T.T., 2014. The potential biodiversity of Ayu, as evidenced by differences in its early development and growth between Vietnam and Japan. Environ. Biol. Fish., 97(12): 1387–1396.

Tran D.H. and Ta T.T., 2016. Dependence of Hainan medaka, Oryzias curvinotus (Nichols & Pope, 1927), on salinity in the Tien Yen estuary of northern Vietnam. Anim. Biol., 66: 49–64.

Tran D.H., Ta T.T. and Tran T.T., 2016a. Importance of Tien Yen estuary (northern Vietnam) for early- stage Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845). Chiang Mai Univ. J. Nat. Sci., 15(1): 67–75.

Tran D.H., Tran T.T. and Ta T.T., 2016b. Occurrence of Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854) post-larvae and juveniles collected at estuarine habitats of northern Vietnam. Trop. Nat. Hist., 16(2): 107–117.

Tran D.H., Iida M. and Maeda K., 2017a. Downstream migration of newly-hatched ayu (Plecoglossus altivelis) in the Tien Yen River of northern Vietnam. Environ. Biol. Fish., 100: 1329–1341.

Tran D.H., Ta T.T., Kinoshita I. and Tran T.T., 2017b. Larval and juvenile ichthyofauna in estuaries of the northern Vietnam. The annual meeting of Asian Society of Ichthyologists. Hochiminh City.

Tran D.H., Kinoshita I., Nguyen X.H., Miller T.W., Ta T.T. and Tran T.T., 2018a. Early life stages and habitats of the Ayu (Plecoglossus altivelis) based on data from the southernmost populations in two river-estuary systems in Vietnam. Asian Fish. Sci., 31: 1–16.

Tran T.T., Tran D.H., Chu H.N. and Ta T.T., 2018b. Habitat segregation of Gerres japonicus and G. limbatus in early stages in the Tien Yen estuary, northern Vietnam. Academia Journal of Biology, 40(4): 133–141.

Tran T.T., Tran D.H. and Kinoshita I., 2017c. Occurrence of two types of larvae of the Asian seaperch (Lateolabrax) in the northern estuaries of Vietnam. Ichthyol. Res., 64(2): 244–249.

Tran T.T., Tran D.H. and Nguyen X.H., 2018c. Larval description and habitat utilization of an amphidromous goby, Redigobius bikolanus (Gobiidae). Anim. Biol., 68: 15–26.

Tran T.T., Tran D.H. and Ta T.T., 2014. Morphological description of Saddleback silver-biddy (Gerres limbatus) larvae and juveniles from the Tien yen estuary, Vietnam. Journal of Science, Hanoi National University of Education, 59(9): 3–9.

Tran D.H., 2017. Importance of the Kalong Estuary located in northern Vietnam as a nursery ground for fishes. IFS Fund, code A/5532-1. Final report. 21 pp.

Uchida K., Imai S., Mito S., Fujita S., Ueno M., Shojima Y., Senta T., Tahuku M. and Dotu Y., 1958. Studies on the eggs, larvae and juvenile of Japanese fishes-Series I. Sec. Lab. Fish. Biol., Fish. Dep. Fac. Agr. Kyushu. Univ., Fukuoka.

Yagi Y., Kinoshita I., Fujita S., Ueda H. and Aoyoma D., 2009. Comparison of the early life histories of two Cynoglossus species in the inner estuary of Ariake Bay, Japan. Ichthyol. Res., 56: 363–371.

Downloads

Published

11-06-2019

How to Cite

Hau, T. D., Tran, T. T., Thuy, T. T., & Izumi, K. (2019). An overview of studies on early life history of fish in Vietnam. Academia Journal of Biology, 41(2). https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n2.13752

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)