SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

Nguyễn Văn Long
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Long Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/3/920

Abstract

Nghiên cứu sự thay đổi của quần xã cá rạn theo các kiểu hình thái rạn san hô được thực hiện tại 60 mặt cắt tại 3 rạn dạng riềm điển hình, 3 rạn riềm không điển hình và 3 rạn kiểu dạng nền tại khu vực vịnh Cà Ná, vùng biển ven bờ Nam Trung bộ trong năm 2005  và 2006. Kết quả phân tích nhóm và đa chiều dựa vào thành phần loài và mức độ phong phú của quần xã cá rạn giữa 3 kiểu rạn cho thấy có sự hình thành riêng biệt giữa 2 tập hợp của quần xã cá rạn  dạng nền và rạn dạng riềm điển hình (P < 0,01) và giữa rạn dạng nền và rạn dạng riềm không điển hình (P < 0,01), nhưng không có sự khác nhau giữa rạn dạng riềm điển hình và không điển hình (P > 0,05). Rạn dạng nền có độ giàu có về loài và mật độ cá thể trung bình (25,1 loài/100m2 và 127,0 con/100m2) cao hơn nhiều so với rạn dạng riềm điển hình (14,4 loài/100m2 và 94,8 con/100m2) và không điển hình (13,2 loài/100m2 và 75,9 con/100m2), trong khi đó các giá trị này lại khá tương đồng giữa rạn riềm điển hình và không điển hình. Hệ số tương quan giữa rạn dạng riềm điển hình và riềm không điển hình khá thấp (R = 0,469), nhưng chỉ số này lại cao hơn nhiều khi so sánh giữa rạn dạng nền với rạn dạng riềm điển hình (R = 0,897) và với rạn dạng riềm không điển hình có giá trị khá thấp (R = 0,925). Điều này cho thấy rằng tính chất quần xã cá rạn của kiểu rạn riềm điển hình và không điển hình khá tương đồng, nhưng lại có sự khác biệt giữa rạn dạng nền với dạng rạn riềm điển hình và không điển hình.

Summary: Change of reef fish communities in different morphologies of coral reefs was conducted at 60 transects of 3 sites of fringing reefs, 3 sites of non-fringing reefs and 3 sites of platform reefs in Ca Na Bay, South-Central Vietnam in 2005 and 2006. Results from cluster analysis and multidimensional scaling performed on data of fish abundance show that there was a significant separation of two distinct assemblages of fish communities between platform reefs and fringing reefs (P < 0.01), and between platform reefs and non-fringing reefs (P < 0.01), but no significant difference was found between fringing reefs and non-fringing reefs (P > 0.05). Species richness (25.1 species/100m2) and density (127.0 inds./100 m2) of the platform reefs were much higher than that of fringing reefs (14.4 species/100m2 and 94.8 inds./100 m2 respectively) and non-fringing reefs (13.2 species/100 m2 and 75.9 inds./100 m2), but that were similar between fringing reefs and non-fringing reefs. Value of global correlation coefficient (R) between fringing reefs and non-fringing reefs was very low (R = 0.469) compared to that between platform reefs and fringing reefs (R = 0.897), and between platform reefs and non-fringing reefs (R = 0.925). This indicates that characteristics of fish communities of fringing reefs were similar to those of non-fringing reefs, but that were different between platform reefs and fringing reefs and non-fringing reefs.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Long, N. V. (2012). SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(3), 77–87. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/3/920

Issue

Section

Articles