SOME SOLUTIONS FOR THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF VIETNAMESE ISLANDS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

Authors

  • Le Thi Kim Thoa University of Sciences and Humanities-VNU HoChiMinh city

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/1/6426

Keywords:

Sustainable development, island's characteristics in ecology and society, island’s economy.

Abstract

The islands play important roles in socio-economic development and security, defense of the country. However, these places are strongly affected by the impacts of climate change, island and marine environment and resources are degraded and polluted. As a result, the government has paid attention to policy making for socio-economic development in the coastal areas and islands as well as policy planning for environmental and resource management in the sea and islands. Despite these efforts, the island’s economic development is still very low. From my point of view, island’s economy need to be examined based on its ecological and social charateristics. This paper will concentrate on the study of the sustainable economic development in Vietnam’s islands in the context of climate change. Especially, this study will focus on the following issues: (1) The island’s characteristics in ecology and society; (2) The opportunities and obstacles for the island’s economic development under climate change impacts; (3) The status of island’s economic development in Vietnam; and (4) Proposing major solutions to strengthen the sustainable economic development of Vietnamese islands.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Le Thi Kim Thoa, University of Sciences and Humanities-VNU HoChiMinh city

Dr. Lê Thị Kim ThoaTrưởng Bộ môn Địa lý Kinh tế và Phát triển vùngKhoa Địa lýTrường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn

References

Nguyễn Chu Hồi, 2015. Để khai thác hiệu quả và sử dụng hợp lý hệ thống đảo. Biên phòng online, http://www.bienphong.com.vn/de-khai-thac-hieu-qua-va-su-dung-hop-ly-he-thong-dao/31259.bbp, Truy cập ngày 14/5/2015.

Trương Minh Tuấn, 2015. Việt Nam với mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo bền vững trong “Thế kỷ của đại dương”. Tạp chí Tuyên giáo, Số 1. http://www.tuyengiao.vn/Home/MagazineContent?ID=1672, Truy cập ngày 10/5/2015.

Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982. Điều 121. Bản tiếng Việt. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh.

United Nations Economic and Social Council - ECOSOC, 2004. Review of progress in the implementation of the programme of action for the sustainable development of small island developing state. http://www.sidsnet.org/docshare/oth-er/20040413111342_SG_report_en.pdf, Truy cập ngày 10/4/2015.

Lê Đức An, 2008. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam - Tài nguyên và Phát triển. Nxb. KHTN&CN, Hà Nội. 199 tr.

Granger, O. E., 1994. Geography of small tropical islands: implications for sustainable development in a changing world. In Small Islands: Big Issues: United Nations Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing Countries (Vol. 51, pp. 157-187). American Geophysical Union.

Lillis, K. M., 1993. Policy, Planning and Management of Education in Small States. UNESCO, Paris.

Kakazu, H., 1994. Sustainable development of small island economies. Westview Press, Inc.

Kuznets, S., 1965. Economic growth of small island Nations in Robinson ed., Economic Consequences of the Size of Nations, New York, AEA, p. 14- 32.

Kakazu, H., 2006. Networking Island Societies under Globalization: The Case of the Pacific Islands. The Journal of Island Studies, No. 6, p. 1-10.

Kindleberger C. P., 1968. International Economics, Illinois, Richard D. Irwin, p. 82.

Marshall A., 1972. Industry and Trade, London, Macmillan, P. 25 and G.M. Meier (1968), International Economics of Development, New York, Harper and Row.

United Nations Economic and Social Council-ECOSOC, 1999. Report of the Secretary-General on progress on the implementation of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States. E/CN.17/1999/6, Report of the Secretary General, to the Commission on sustainable development. Seventh Section, 19-30 April.

Bộ phân nghiên cứu và tư vấn toàn cầu CBRE, 2014. Phú Quốc hành trình tìm bản sắc riêng, CBRE Việt Nam, http://www.cbrevietnam.com/wpcontent/uploads/2014/06/Vietnam_Special-Report-Phu-Quoc_June_2014_VN.pdf, Truy cập ngày 14/04/2015.

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu -Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC, 2007. Assessment of adaptation practices, options, constraints and capacity. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 717-743.

Rapoport, J., Muteba, E., and Therattil, J. J., 1971. Small states and territories: Status and problems (Vol. 27). Arno Press.

Woodroffe, C. D., 2008. Reef-island topography and the vulnerability of atolls to sea-level rise. Global and Planetary Change, 62(1): 77-96.

Đức Nguyễn, 2014. Phát triển kinh tế hải đảo góp phần thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, Tạp chí Cộng Sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Dan-so-vung-bien-dao/2014/30794/Phat-trien-kinh-te-hai-dao-gop-phan-thuc-hien-Chien-luoc.aspx, Truy cập ngày 20/4/2015.

Bảo Minh, 2013. Đảo Phú Quý: Tận dụng tiềm năng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường, http://www.dmhcc.gov.vn/tin-tuc/2250/Dao-Phu-Quy:-Tan-dung-tiem-nang,-ung-pho--voi-bien-doi-khi-hau.html, Truy cập ngày 16/6/2015.

Nguyễn Chu Hồi, 2015. Khai thác và sử dụng hiệu quả,hợp lý hệ thống đảo ở nước ta. Tạp chí Tuyên giáo, số 2/2015, Tr. 36-40. Hà Nội.

Linh Nga, 2014. Biến đổi khí hậu đe doạ sức khoẻ con người. Bộ Tài nguyên và Môi trường, http://www.dmhcc.gov.vn/tin-tuc/2305/Bien-doi-khi-hau-de-doa-suc-khoe-con-nguoi.html, Truy cập ngày 20/5/2015.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2014. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Nxb. Văn hóa Thông tin, 110 tr.

Giáp Văn Dương, 2012. Xây dựng Việt Nam trở thành cường quốc biển. Tạp chí Tia sáng, http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=114&News=4828&CategoryID=7, Truy cập ngày 12/05/2015.

Downloads

Published

31-03-2016

Issue

Section

Articles