CONTENT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON (PAHs) IN THE SEDIMENT OF THI NAI LAGOON (BINH DINH PROVINCE)

Authors

  • Pham Thi Kha Institute of Marine Environment and Resources-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/5946

Keywords:

Polycyclic aromatic hydrocarbons, gas chromatography, Thi Nai lagoon, sediment.

Abstract

Sediments in Thi Nai lagoon were collected and analysed to determine PAHs contents by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID). The analytic results showed that the content of total 8 PAHs ranged from 3.03 µg/kg dry weight to 113.77 µg/kg dry weight, with the average of 23.66 µg/kg dry weight. The concentration of total 8 PAHs was high in the top and middle of lagoon and low in the mouth of lagoon. However, the content of PAH congeners was lower than critical value in the National Technical Regulation on Sediment Quality (QCVN 43:2012/BTNMT). PAHs in Thi Nai lagoon were mainly with 4 - 5 rings, occupying 35.66 - 90.56% except for some stations (TN 14, TN8, TN17, TN - LT1). The initial result indicated that the source of PAHs in sediment of Thi Nai lagoon was from petrogenic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dahle, S., Savinov, V., Petrova, V., Klungsoyr, J., Savinova, T., Batova, G., and Kursheva, A., 2006. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Norwegian and Russian Arctic marine sediments: concentrations, geographical distribution and sources. Norsk Geologisk Tidsskrift, 86 (1): 41-50.

World Health Organization, 1998. Selected Non-Heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocacbons. Geneva.

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích QCVN 43:2012/BTNMT.

Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngoc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 10 (4): 1-13.

Nguyễn Hữu Huân, Lê Lan Hương, Võ Duy Sơn, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương, 2006. Chất lượng môi trường nước đầm Thị Nại - vịnh Quy Nhơn. Tuyển tập nghiên cứu biển tập XV. Tr. 105-116.

Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environment and Human Health, 2010. Polycyclic Aromatic Hydrocacbon.

ISO 5667 - 19:2004. Hướng dẫn thu mẫu trầm tích biển.

Phương pháp 6440B trong “Standard methods for the examination of water and wastewater” 19th ed, Wasington, D.C. 2005.

Kafilzadeh, F., Shiva, A. H., and

Malekpour, R., 2011. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water and sediments of the Kor River, Iran. Middle-East Journal of Scientific Research, 10 (1): 1-7.

Khim, J. S., Kannan, K., Villeneuve, D. L., Koh, C. H., and Giesy, J. P., 1999. Characterization and distribution of trace organic contaminants in sediment from Masan Bay, Korea. 1. Instrumental analysis. Environmental Science and Technology, 33 (23): 4199-4205.

Wang, Z., Fingas, M., Shu, Y. Y., Sigouin, L., Landriault, M., Lambert, P., Turpin, R., Campagna, P., and Mullin, J., 1999. Quantitative characterization of PAHs in burn residue and soot samples and differentiation of pyrogenic PAHs from petrogenic PAHs-the 1994 mobile burn study. Environmental Science and Technology, 33 (18): 3100-3109.

Phạm Thị Kha, 2013. Phân bố hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs) trong trầm tích vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13 (3): 284-288.

Downloads

Published

2015-09-30

How to Cite

Kha, P. T. (2015). CONTENT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON (PAHs) IN THE SEDIMENT OF THI NAI LAGOON (BINH DINH PROVINCE). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(3), 288–293. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/5946

Issue

Section

Articles