TECHNICAL ASPECTS AND ECONOMIC BENEFITS OF THE JUVENILE CRAB NURSERY IN LINING TANK IN NAM CAN DISTRICT, CA MAU PROVINCE

Le Quoc Viet, Tran Ngoc Hai, Nguyen Thanh Phuong
Author affiliations

Authors

  • Le Quoc Viet College of Aquaculture and Fisheries-Can Tho University
  • Tran Ngoc Hai College of Aquaculture and Fisheries-Can Tho University
  • Nguyen Thanh Phuong College of Aquaculture and Fisheries-Can Tho University

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/5780

Keywords:

Mud crab, Scylla paramamosain, lining tanks, economic benefits, megalops.

Abstract

Study on technical aspects and economic benefits of the juvenile crab nursery in lining ponds/tanks in Nam Can district, Ca Mau province was conducted from August to December 2014. Thirty five farmers were interviewed in Ham Rong commune, Nam Can district, Ca Mau province. The results showed that the average area of the lining tanks was 9.6 m2; with 0.3 m in depth and 100% net substrates. Stocking density was 256.7 inds/m2. 40% of farmers used fresh krill (sergestidae) as feed and 60% of farmers combined fresh krill (sergestidae) and pellet feed. Survival rate reached 84.9% and the average productivity was up to 237.4 inds/m2. The total production was 986,000 inds/year/farmer. The total production cost was 18.8 million VND/production run; the income was 5.1 million VND/run (121 million VND/year/farmer) and 94% of farmers made profit. The study also determined factors affecting the efficiency of the rearing model including (i) nursery area; (i) megalops price; (iii) stocking density; (iv) survival rate and (v) selling price.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Tổng cục Thống kê, 2013. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2013, truy cập ngày 17/08/2014. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2013, truy cập ngày 17/08/2014.">

Tổng cục Thống kê, 2014. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2014, truy cập ngày 8/04/2015. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2014, truy cập ngày 8/04/2015.">

Nguyễn Thạnh Cơ, 2009. Nuôi cua xanh ghép với tôm sú trong ao đầm quảng canh. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005 - 2009). Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Nxb. Nông nghiệp. Tr 130-133.

Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009. Hiện trạng kĩ thuật và hiệu quả kinh tế của các trại sản xuất giống cua biển ở ĐBSCL. Tạp chí khoa học, Đại học Cần Thơ, Số 12, Tr. 279-288.

Lê Quốc Việt, Võ Nam Sơn, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2015. Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với cua biển ở huyện Năm Căn Tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, Số 37, Tr. 89-96. DOI: https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2016.546

Lê Xuân Sinh, 2010. Kinh tế Thủy sản. Nxb. Đại học Cần Thơ. 98 tr.

Vũ Ngọc Út, 2006. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cua giống. Tạp chí nghiên cứu khoa học, Đại học Cần Thơ. Số đặc biệt chuyên đề thủy sản 2006 (1). Tr. 250-261.

Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Hàn Châu và Châu Tài Tảo, 2006. Tình hình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) ở tỉnh Cà Mau và Thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học, Đại học Cần Thơ. Tr. 178-186.

Published

30-09-2015

How to Cite

Viet, L. Q., Hai, T. N., & Phuong, N. T. (2015). TECHNICAL ASPECTS AND ECONOMIC BENEFITS OF THE JUVENILE CRAB NURSERY IN LINING TANK IN NAM CAN DISTRICT, CA MAU PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(3), 294–301. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/5780

Issue

Section

Articles