Potential exploitation reserves of middle - upper Pleistocene aquifer (qp2-3) in Ca Mau province

Trinh Hoai Thu, Nguyen Van Hoang, Tran Thi Thuy Huong
Author affiliations

Authors

  • Trinh Hoai Thu Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Nguyen Van Hoang Institute of Geology, VAST, Vietnam
  • Tran Thi Thuy Huong Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14527

Keywords:

Potential exploitation reserves, Ca Mau, middle - upper Pleistocene aquifer (qp2-3).

Abstract

The paper presents the results of evaluating and determining the potential exploitation reserves of groundwater in Ca Mau province. In particular, the study has identified the regional hydrogeological parameters, assessed potential exploitation reserves of groundwater, forecasted water level fluctuations, determined quantities of groundwater supply from the sea and from rainwater according to space and time, and detailedly established input parameters and boundary value for hydrogeological modelling. Calculation results show that the total potential reserves of qp2-3 aquifer is 1,924,111 m3 per day, in which the fresh water is 1,072,145 m3 per day (accounting for 55.7%) and the salt water is 623,067 m3 per day (accounting for 44.3%).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 806, 2009. Báo cáo “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. Sở tài nguyên và môi trường-UBND tỉnh Cà Mau.

Tống Đức Liêm, 2004. Báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất vùng thị xã Cà Mau. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Nam.

Nguyễn Ngọc Hoa, 1996. Báo cáo đặc điểm Địa chất - khoáng sản đô thị Cà Mau. Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Nam.

Dao, H. H., Nguyen, K. V., Tra, S. T., and Bui, V. T., 2016. Assessment of groundwater quality of middle - upper Pleistocene aquifer in Ca Mau peninsula. Science and Technology Development Journal, 19(1), 35–44.

Nguyễn Hữu Chinh, 2000. Kết quả quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất Đồng bằng Nam bộ giai đoạn 1996–2000. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Nam.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường Cà Mau, 2011. Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Kim Quyên, 2009. Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, đánh giá chất lượng và biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 806.

Vũ Văn Nghi (Chủ biên), 1998. NDĐ Đồng bằng Nam Bộ. Cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Nguyễn Văn Hoàng, 2004. Cơ sở khoa học trong tăng cường nguồn nước dưới đất nhằm gia tăng khả năng khai thác. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 26(4), 432–438.

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014. Quy định việc đăng ký khai thác NDĐ, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước của Bộ TNMT.

Yakirevich, A., Melloul, A., Sorek, S., Shaath, S., and Borisov, V., 1998. Simulation of seawater intrusion into the Khan Yunis area of the Gaza Strip coastal aquifer. Hydrogeology Journal, 6(4), 549–559.

Izuka, S. K., and Gingerich, S. B., 1998. Estimation of the depth to the fresh-water/salt-water interface from vertical head gradients in wells in coastal and island aquifers. Hydrogeology journal, 6(3), 365–373.

Kurniawan, B., and Jinno, K., 2007. Numerical modeling for assessment of contaminant vertical distribution under parameter uncertainties. Proceedings of Hydraulic Engineering, 51, 25–30.

Alfarrah, N., and Walraevens, K., 2018. Groundwater overexploitation and seawater intrusion in coastal areas of arid and semi-arid regions. Water, 10(2), 143. Doi:10.3390/w10020143

Somaratne, N., and Ashman, G., 2018. Analysis of Saline Intrusion into a coastal Aquifer: A Case History of Legacy Issues and Challenges to water security. Environ Nat Resour Res, 8(2), 16–32.

Werner, A. D., Bakker, M., Post, V. E., Vandenbohede, A., Lu, C., Ataie-Ashtiani, B., ... and Barry, D. A. (2013). Seawater intrusion processes, investigation and management: recent advances and future challenges. Advances in Water Resources, 51, 3–26.

Mas-Pla, J., Ghiglieri, G., and Uras, G., 2014. Seawater intrusion and coastal groundwater resources management. Examples from two Mediterranean regions: Catalonia and Sardinia. Contributions to Science, 10, 171–184. doi:10.2436/20.7010.01.201.

Downloads

Published

21-10-2019

How to Cite

Thu, T. H., Hoang, N. V., & Huong, T. T. T. (2019). Potential exploitation reserves of middle - upper Pleistocene aquifer (qp<sub>2-3</sub>) in Ca Mau province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3B), 213–225. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14527

Issue

Section

Articles