Truyền sóng đàn hồi trong vật liệu nén được phân lớp tuần hoàn có biến dạng trước thuần nhất

Le Minh Khanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10475 Display counter: Abstract : 46 views. PDF : 35 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn