Truyền sóng đàn hồi trong vật liệu nén được phân lớp tuần hoàn có biến dạng trước thuần nhất

Le Minh Khanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10475 Display counter: Abstract : 70 views. PDF : 46 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn