XÂY DỰNG ĐIỀU KIỆN BỀN MỞ RỘNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CỦA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH BẰNG THÉP, ÁP DỤNG CHO ĐIỀU KIỆN BIỂN NƯỚC SÂU VIỆT NAM

Phạm Khắc Hùng

Abstract


Bài báo trình bày một cách đánh giá mới về an toàn của kết cấu công trình biển cố định bằng thép kiểu Jacket phục vụ khai thác dầu khí ở vùng nước sâu, dựa trên độ tin cậy tổng thể của kết cấu được xác định theo “điều kiện bền mở rộng”, là điều kiện bền có kể đến hiện trạng kết cấu bị phá huỷ do mỏi tích luỹ trong quá trình khai thác.

Với điều kiện bền mở rộng, việc đánh giá an toàn của kết cấu chịu tác động của tải trọng sóng ngẫu nhiên theo độ tin cậy tổng thể cho kết quả chính xác hơn so với cách đánh giá theo điều kiện bền độ bền truyền thống trong các Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, đặc biệt hữu hiệu đối với các công trình biển nước sâu.

Kết quả nghiên cứu đã được bước đầu áp dụng vào điều kiện thực tế của vùng biển sâu tới 200 m thuộc bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Đông-Nam Việt Nam. Bài báo này được trích từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước KC.09.15/06-10, do tác giả làm chủ nhiệm đề tài trực tiếp thực hiện với sự cộng tác của một số đồng nghiệp tại Viện Xây dựng Công trình biển.

Summary: This paper presents a new approach to assess the safety of fixed offshore structures of Jacket type for oil and gas exploitation in deepwater areas, basing on the total structural reliability determined by “the expanded strength condition”, that is the one in taking into account of the real structural state in damage due to fatigue cumulative during operating process.

With the expanded strength condition, the safety assessment of structures subjected to random wave loading by the total reliability will give the more exact result than the one with the traditional strength condition corresponding to the current standards. This assessment is particularly efficient for deepwater platform structures.

The research result was applied in first step to practical condition of 200m water depth of Nam Con Son Basin, South-East Continental Shelf of Vietnam. This paper is taken from research results of the National Research Project KC.09.16/06-10 managed by the author who performed directly it with the collaboration of some ICOFFSHORE’s colleagues.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/3/916 Display counter: Abstract : 48 views. PDF : 48 views.

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology