Vol 9, No 2 (1993)

Table of Contents

Computer Science

Giải số bài toán ô nhiễm khí bằng phương pháp luân hướng
Nguyễn Công Điều 14--21
Về một phương pháp điều khiển truy nhập trong cơ sở dữ liệu
Đào Thị Hồng Hạnh 22--27
Chữ Việt trong xử lí truyền thông
Ngô Trung Việt 28--35

Cybernetics

Tiếp cận hệ thống trong điều khiển các quá trình công nghệ
Nguyễn Văn Châu 1--13


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology