Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học

14-09-2015

Quyết định số 1524/QĐ-VHL thay thế Quyết định số 15/QĐ-VHL ngày 19/02/2013.

 

http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_1_3300

http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_3_3300http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_4_3300http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_5_3300http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_6_3300http://vjs.ac.vn/public/site/images/tchh/quychehdtc_page_7_3300