Thông báo

2014-06-12

THÔNG BÁO

 

Theo Quyết định số 257/QĐ-VHL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Hóa học nhiệm kỳ 2011-2015, kể từ số 2, tập 52, năm 2014, Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm các nhà khoa học sau:

 1. Nguyễn Việt Bắc
 2. Trần Vĩnh Diệu
 3. Lưu Minh Đại
 4. Trịnh Xuân Giản
 5. Lê Xuân Hiền
 6. Vũ Đình Hoàng
 7. Nguyễn Đức Hùng
 8. Lê Quốc Hùng
 9. Nguyễn Cửu Khoa
 10. Nguyễn Văn Khôi
 11. Phan Văn Kiệm
 12. Lưu Cẩm Lộc
 13. Châu Văn Minh
 14. Đặng Vũ Minh
 15. Nguyễn Hữu Niếu
 16. Nguyễn Kim Phi Phụng
 17. Dương Tuấn Quang
 18. Phan Tống Sơn
 19. Trần Văn Sung
 20. Đặng Như Tại
 21. Lê Văn Tán
 22. Ngô Thị Thuận
 23. Vũ Quốc Trung
 24. Đào Văn Tường
 25. Nguyễn Văn Tuyến
 26. Quách Đăng Triều
 27. Đặng Ứng Vận
 28. Peter Langer
 29. Young Ho Kim
 30. Kotohiro Nomura
 31. Toru Fujii
 32. Nguyễn Minh Thọ.