Vol 49, No 3 (2011)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ
Đào Ngọc Nhiệm, Sangsun Yang
TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ DẪN XUẤT XETON-α,β-KHÔNG NO CHỨA 5-NITROFURFURAL
Nguyễn Thị Hiền Anh, Nguyễn Đình Triệu
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHỐI TỬ ĐẾN KHẢ NĂNG THĂNG HOA CỦA CÁC CACBOXYLAT ĐẤT HIẾM
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG OXIT Er¬2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MOCVD TỪ TIỀN CHẤT Er(acac)3.phen
Triệu Thị Nguyệt, Huỳnh Thị Miền Trung
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN TRÊN VẬT LIỆU NANO α-Fe2O3
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT LÝ THUYẾT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA GỐC ETINYL VỚI METANOL
Trần Quốc Trị, Nguyễn Thị Minh Huệ
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT, CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ BÃ THẢI PHOTPHOGYP BIẾN TÍNH HỮU CƠ
Thái Hoàng, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Vũ Giang
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ ĐỂ NHẬN DIỆN CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN CỦA CÁC PHẢN ỨNG QUANG PHÂN 2,4,6-TRINITRORESOXIN (TNR)
Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Chất, Phạm Hồng Lân
PHẢN ỨNG GHÉP GLYCIDYLMETACRYLAT LÊN POLYETYLEN PHẦN II. ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN HÓA HỌC ĐẾN PHẢN ỨNG GHÉP
Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SÉT CHỐNG NHÔM HỮU CƠ VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHẨM NHUỘM ANION CỦA CHÚNG TRONG NƯỚC
Trương Đình Đức, Nguyễn Văn Bằng
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLYME DẪN ĐIỆN POLYANILIN (PANI)
Vũ Tiến Công, Phạm Mạnh Thảo, Dương Công Hùng
SỬ DỤNG COPOLIME KHỐI PLURONIC TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP Me-SBA-16 (Me: Al, Fe) VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ CÔNG NGHIỆP
Phạm Xuân Núi, Lê Đình Lý
NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT XÚC TÁC CỦA Co(II) VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac (1)
Lê Văn Huỳnh, Nguyễn Hữu Khôi, Nguyễn Văn Xuyến, Nguyễn Minh Tuyển
NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Ho, Er, Tm, Yb, Lu) VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thuý Vân
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG LaFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET ĐỂ HẤP PHỤ SẮT, MANGAN VÀ ASEN
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm, Đỗ Kiên Trung
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT
Trần Quang Sáng, Đỗ Ngọc Khuê, Lê Huy Du
VỀ TÍNH LINH ĐỘNG CỦA PHỐI TỬ VÀ CÁC AXIT AMIN VÙNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC PHỨC AXYL VÀ MICHAELIS CỦA NITROXEFIN VÀ METIXILIN VỚI SAUPBP2A KHÁNG METIXILIN (MRSA)
Đặng Ứng Vận, Nguyễn Hoạ Mi, Trương Nguyện Thành
TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH SBA-15 CHỨA NHÓM THIOL (-SH) VÀ HOẠT TÍNH HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Duy Thịnh, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CỦA TƯƠNG TÁC GIỮA CH3COCH3, CH3COCHX2 (X = F, Cl, Br) VỚI HNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC LƯỢNG TỬ
Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Thanh Hiền, Trần Thành Huế, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tiến Trung
TỔNG HỢP VÀ CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ N-ARYLIĐEN-2-HYĐROXY-5-IOĐOBENZOHYĐRAZIT
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Tiến Công, Châu Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thuỵ Minh Nguyên
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) II. TRITERPEN KHUNG URSAN VÀ OLEAN
Đinh Gia Thiện, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung
AXIT SHIKIMIC VÀ CÁC AXIT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ VỎ CÂY ĐỀ FICUS RELIGIOSA L. (MORACEAE)
Cẩm Thị Ính, Trần Hồng Quang, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
CÁC HỢP CHẤT MEGASTIGMAN VÀ PHENYLPROPANOID PHÂN LẬP TỪ CÂY GỪA (FICUS MICROCARPA)
Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Trương Nam Hải, Nguyễn Xuân Nhiệm, Vũ Kim Thư, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phạm Hải Yến, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản
TÍNH CHẤT MÀI MÒN CỦA COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI ARAMIT NGẮN
Nguyễn Minh Thu, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Đức Lộc
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
Trần Kim Liên, Đỗ Thị Tố Uyên, Lương Như Hải, Nguyễn Quang Khải, Đỗ Quang Kháng
SYNTHESIS OF NANOSIZED CuO-CeO2 MIXED OXIDE BY CITRATE SOL-GEL METHOD
Hoang Thi Huong Hue, Nguyen Dinh Bang
THE SYNTHESIS OF AN UNSYMMETRICAL SALEN-TYPE LIGAND AND ITS COBALT COMPLEX AS AN EFFICIENT CATALYST FOR THE HYDROLYTIC KINETIC RESOLUTION OF EPICHLOROHYDRIN
Phan T. S. Nam, Jones W. Christopher
PSEUDOCAPACITANCE PROPERTIES OF ELECTRODEPOSITED HYBRID FILMS OF POLYANILINE AND MANGANESE DIOXIDE ON STAINLESS STEELS
Ngo Duc Tung, Le Thi Thu Hang


ISSN: 0866-7144