Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Thông báo ngắn: Nghiên cứu biến tính vật liệu hỗn hợp nhựa-gỗ và nhựa-bột cao su bằng bức xạ gamma.

Lương Đình Hoà, Đinh Tấn Thành, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến

Abstract


Tóm tắt

Display counter: Abstract : 8 views. PDF (Tiếng Việt) : 0 views.