Vol. 9 No. 2 (1987)

Published: 30-06-1987

Research Article

 • Về nguyên lý cực tiểu và các định lý tổng quát của lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo
  Dao Huy Bich
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10342
 • Về chuyển động đối lưu nhiệt của chất lỏng có mặt thoáng
  Ngo Huy Can
  8-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10343
 • Về trạng thái tới hạn của ổn định đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực
  Nguyen Xuan Huy
  13-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10344
 • Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo
  Dao Van Dung
  18-23

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10345
 • A new displacement bound technique for rigid plastic continua subjected to strong dynamic loading at large deflections
  Vu Van The, Tran Ba Tinh
  24-28

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10346
 • So sánh hai phương pháp trong bài toán ổn định biến dạng các vật thể lưu biến
  To Van Tan
  29-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10347