1.
Lan NK. Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1979 Dec. 30 [cited 2023 Oct. 1];1(3-4):57-64. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/9900