1.
Khang NV. Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1981 Sep. 30 [cited 2022 Jun. 30];3(3):12-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10485