1.
Anh ND. Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov cho hệ cơ học không otonom một bậc tự do bằng phương pháp khai triển theo tọa độ ẩn suy rộng. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1982 Mar. 30 [cited 2022 Jan. 29];4(1):1-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10440