1.
Khiem NT. Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1983 Jun. 30 [cited 2022 Aug. 17];5(2):7-15. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10430