1.
Phuc NT. Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1985 Jun. 30 [cited 2022 May 22];7(2):27-32. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10387