1.
Bich DH. Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1989 Sep. 30 [cited 2022 Jan. 29];11(3):1-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10300